Windturbines onder Activiteitenbesluit

De wijziging van het Activiteitenbesluit die betrekking heeft op windturbines is op 11 november 2010 in Staatsblad 2010, nr. 749 gepubliceerd. De wijziging is op 1 januari 2011 in werking getreden.

De wijziging beoogt zoveel mogelijk windturbines geheel onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit te brengen. In de praktijk gaan bijna alle windturbines op land geheel onder de algemene regels vallen. Voor de windturbines op zee waarvoor het Wabo regime van toepassing is en de windturbines waarvoor voor de vergunningaanvraag een milieueffectrapport moet worden opgesteld, blijft een omgevingsvergunning nodig. Op deze windturbines is, naast de omgevingsvergunning, paragraaf 3.2.3 van het Activiteitenbesluit van toepassing.

De wijzigingen voor milieueffectrapportage

In artikel III van het Besluit van 14 oktober 2010 tot wijziging van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer en het Besluit omgevingsrecht wordt ook het Besluit milieueffectrapportage aangepast.

Het Besluit milieueffectrapportage is zodanig gewijzigd dat voor merbeoordelingsplichtige windturbines (Kolom 4 van onderdeel D, categorie 22.2) twee verschillende besluiten in aanmerking komen: de omgevingsvergunning die is voorbereid met de reguliere procedure (indien na de merbeoordeling geen milieueffectrapport gemaakt hoeft te worden) voor activiteiten aangewezen op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo en de omgevingsvergunning die is voorbereid met de uitgebreide procedure (indien na de merbeoordeling wel een milieueffectrapport gemaakt moet worden) voor activiteiten aangewezen op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e, Wabo.