Alternatieven

"Alternatieven zijn het hart van de milieueffectrapportage." Aldus een brochure die in 1987 werd uitgebracht toen in Nederland de m.e.r.-regeling werd ingevoerd. Aan die regeling als zodanig is inmiddels veel veranderd, maar gebleven is de opgave om alternatieven te beschouwen.

Uitwerking en onderzoek van alternatieven is in elk geval nodig om de milieueffecten in perspectief te kunnen plaatsen: is effect X echt onvermijdelijk, of zijn er mogelijkheden om er toch wat aan te doen? Maar serieus kijken naar alternatieven brengt vaak ook onvermoede opties voor optimalisaties van een project in beeld. Los van welke procedure er gevolgd moet worden zullen er alternatieven uitgewerkt en onderzocht moeten worden. Toch zullen er verschillen kunnen optreden. Zo zal in een beperkte procedure waar vaak sprake is van een particuliere initiatiefnemer anders invulling gegeven worden aan 'redelijkerwijs in beschouwing nemen". Ook zullen waarschijnlijk verschillen optreden in de wijze waarop alternatieven worden bedacht en gekozen.

Er is daarom voor gekozen om bij het aspect "Alternatieven" bij de bespreking van de informatie de uitsplitsing te maken tussen de uitgebreide procedure en de beperkte procedure. Indien u niet zeker weet of voor u de uitgebreide of beperkte procedure van toepassing is kunt u hier meer over lezen in de Handleiding Milieueffectrapportage 'Uitgebreide en beperkte procedure'.