Praktijkvoorbeeld Alternatieven - beperkte procedure

In deze module zijn voor diverse onderwerpen aanbevelingen gedaan over de omgang met alternatieven in het MER, voor de beperkte procedure. Met behulp van een praktijkvoorbeeld krijgt u inzicht in de wijze waarop deze aanbevelingen toegepast kunnen worden. Het praktijkvoorbeeld dat hier beschreven is betreft de beperkte m.e.r.-procedure voor een onbemand boorplatform voor aardgaswinning in de Noordzee.

Inleiding over Aardgaswinning E18-A

Ten behoeve van de winning van gas in de Noordzee (ca. 145 km ten noord-noordwesten van Den Helder) en de bouw van een platform voor de winning is een vergunning op grond van artikel 40 van de Mijnbouwwet noodzakelijk, die door het Ministerie van Economische Zaken moet worden afgegeven. Voor de afweging van de milieubelangen is het doorlopen van een m.e.r.-procedure hiervoor noodzakelijk. De naam van het platform is E18-A.

Alternatieven voor een mijnbouwvergunning

Het nieuwe platform wordt ter plaatse van de reeds bestaande proefputten gerealiseerd. Deze proefputten wezen uit dat aardgas in de ondergrond aanwezig was en dat exploitatie van dit veld mogelijk/haalbaar was. De situering ten opzichte van bestaande leidingen, gasbehandelingsinstallaties, scheepvaartroutes en beschermde gebieden perkte de keuze voor een alternatieve locatie verder in. Het is weinig zinvol hierop variatie aan te brengen.

In het MER wordt duidelijk onderscheid gemaakt tussen de effecten van de aanleg, de mogelijke effecten van calamiteiten en de effecten van de productiefase van het platform. De effecten van de productiefase worden -vanzelfsprekend- ten opzichte van de referentiesituatie in beeld gebracht, die in het geval van de Noordzee niet (tot nauwelijks) verschilt van de huidige situatie.

In het MER is ingegaan op de effecten van de voorgestelde installatie. Aan de hand van de geconstateerde geringe effecten kan een aantal maatregelen benoemd worden die eventuele effecten kunnen mitigeren. Bij bestudering van de mogelijke optimalisatie van het alternatief is op de volgende opties ingegaan:

  • Behandeling van het geloosde water;
  • Boren in de meest gunstige periode;
  • Maatregelen ter beperking van lichtemissies;
  • Onderwatergeluid.
voorstel

Figuur Voorgestelde situering platform E18-A

Uit het MER komt naar voren dat de wijze van boren en de tijd van affakkelen mogelijkheden zijn om de milieueffecten te verminderen. Deze maatregelen zijn onderdeel gemaakt van de verschillende milieuvriendelijke variaties op het voorkeursalternatief (in het verleden Meest Milieuvriendelijke Alternatief (MMA) genoemd, tegenwoordig niet meer verplicht). De overige maatregelen, zoals onderwatergeluid en de behandeling van het geloosde water leiden niet tot een optimalisatie van het voorkeursalternatief en zijn hier dan ook niet aan toegevoegd.

Voor een uitgebreider verhaal over de omgang met optimaliseringsmaatregelen bij Aardgaswinning E18-A kunt u het MER inzien via de site van de Commissie m.e.r.