M.e.r.-beoordeling en vormvrije m.e.r.-beoordeling

In het Besluit m.e.r. bestaat een belangrijk onderscheid tussen onderdeel C en onderdeel D. Voor activiteiten die voldoen aan de diverse criteria uit onderdeel C geldt een m.e.r.-plicht. In deze module wordt echter alleen gekeken naar onderdeel D van het Besluit m.e.r. In onderdeel D staan de activiteiten benoemd waarvoor een m.e.r.-beoordelingsplicht geldt: er moet beoordeeld worden of sprake is van (mogelijke) belangrijke nadelige milieugevolgen. Als deze niet uitgesloten kunnen worden geldt een m.e.r.-plicht. Kunnen deze belangrijke nadelige milieugevolgen wel uitgesloten worden is een m.e.r. niet noodzakelijk.

In het Besluit m.e.r. is onderdeel D (net als onderdeel C) onderverdeeld in vijf kolommen:

  • Kolom 0: het nummer van de activiteit (bijvoorbeeld D13.1)
  • Kolom 1: de activiteit
  • Kolom 2: de gevallen: hier staan drempelwaarden voor de activiteit benoemd
  • Kolom 3: de kaderstellende plannen waar een activiteit in kan worden vastgelegd
  • Kolom 4: de besluiten waar een activiteit in kan worden vastgelegd

In kolom 2: 'gevallen' staan drempelwaarden waar de in kolom 1 benoemde activiteit aan moet voldoen. Deze drempelwaarde is vaak uitgedrukt in een bepaalde lengte (minimaal x kilometer) of een bepaalde grootte (minimaal x stuks/woningen/hectare), etc.

Als de betreffende activiteit genoemd staat in kolom 1: 'activiteiten' en er wordt voldaan aan de drempelwaarden in kolom 2: 'gevallen' geldt voor het te nemen besluit een m.e.r.-beoordelingsplicht. Let op: als u de betreffende activiteit in een kaderstellend plan wilt opnemen geldt in deze situatie geen m.e.r.-beoordelingsplicht, maar een (plan)m.e.r.-plicht.

De drempelwaarden in kolom 2: 'gevallen' van onderdeel D zijn echter indicatief. Dit betekent dat als u een activiteit wilt realiseren die in onderdeel D van het Besluit m.e.r. benoemd staat, maar beneden de drempelwaarden van kolom 2 valt, u toch moet nagaan of sprake kan zijn van mogelijke belangrijke nadelige milieugevolgen. Dit moet u nagaan via de 'vormvrije m.e.r.-beoordeling'. Deze vormvrije m.e.r.-beoordeling geldt zowel voor kaderstellende plannen als voor besluiten.

In onderstaand schema is dit schematisch uiteen gezet:

figuur merplicht

U kunt in deze module kiezen of u meer wilt weten over de m.e.r.-beoordeling of over de vormvrije m.e.r.-beoordeling. Inhoudelijk wordt gebruik gemaakt van dezelfde toetsingscriteria uit bijlage III van de Europese richtlijn m.e.r., maar procedureel zijn er kleine verschillen tussen beide beoordelingen.