Kwaliteit

Het doel van milieueffectrapportage is het milieubelang een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming. Dat vereist dat voorafgaand aan de besluitvorming een goed MER beschikbaar komt. De algemene kwaliteitsvereisten voor een MER zijn ‘juistheid' en ‘volledigheid': de milieu-informatie in het rapport moet correct zijn, en het rapport moet ook voldoende informatie bevatten om het milieubelang volwaardig te kunnen meewegen.

Deze module gaat over kwaliteit in een m.e.r.-procedure, en dan vooral om de aandachtspunten en opties die van belang zijn voor de kwaliteit van een MER. Ook bij het aspect "kwaliteit" is vanwege de verschillen gekozen om een uitsplitsing te maken tussen de uitgebreide procedure en de beperkte procedure. Zo is bijvoorbeeld in de beperkte procedure (waarbij het gaat om een aanvraag) de (particuliere) initiatiefnemer bij het opstellen verantwoordelijk voor de kwaliteit van het MER. Het bevoegd gezag toetst vervolgens of deze kwaliteit voldoende is waarna deze het MER met het ontwerpbesluit ter visie legt. Een ander verschil is dat bij de uitgebreide procedure de Commissie milieueffectrapportage een verplichte rol heeft in de kwaliteitsborging.

Er is daarom voor gekozen om bij het aspect "Kwaliteit" bij de bespreking van de informatie de uitsplitsing te maken tussen de uitgebreide procedure en de beperkte procedure. Indien u niet zeker weet of voor u de uitgebreide of beperkte procedure van toepassing is kunt u hier meer over lezen in de Handleiding Milieueffectrapportage 'Uitgebreide en beperkte procedure'.