De Commissie m.e.r. vrijwillig om advies vragen?

Hier vindt u informatie om vrijwillig de Commissie voor de milieueffectrapportage in het voortraject te vragen een advies over reikwijdte en detailniveau uit te brengen. Er wordt ingegaan op:

Ook na afronding van het MER hoeft bij de beperkte procedure de Commissie voor de milieueffectrapportage niet om advies gevraagd te worden, dit in tegenstelling tot de uitgebreide procedure. Maar het bevoegd gezag kan dit wel doen.

Waarom een vrijwillig advies?

De beperkte m.e.r.-procedure voorziet niet in de verplichting om de Commissie voor de m.e.r. in het voortraject te vragen een advies over reikwijdte & detailniveau uit te brengen. Ook hoeft na afronding van het MER de Commissie niet om advies gevraagd te worden, dit in tegenstelling tot de uitgebreide procedure. Maar het bevoegd gezag kan dit wel doen. Er is op dit punt dus keuzevrijheid. Welke overwegingen zijn bij deze keuze van belang?

Het inschakelen van de Commissie door het bevoegd gezag in het voortraject of na afronding van het MER is vooral het overwegen waard wanneer:

  • een project omstreden en/of complex is;
  • een project betrekking heeft op nieuwe ontwikkelingen waarmee nog weinig praktijkervaring is opgedaan (zowel inhoudelijk als procesmatig);
  • binnen de eigen organisatie onvoldoende deskundigheid en ervaring beschikbaar om een goede beoordeling van de benodigde milieu-informatie te maken.

Zoals aangegeven bent u gedurende de hele m.e.r.-procedure niet verplicht de Commissie in te schakelen in tegenstelling tot de uitgebreide procedure. Hier zit uiteraard een bedoeling van de wetgever achter. In veel gevallen zal het niet noodzakelijk zijn een advies van de Commissie in te winnen, bijvoorbeeld omdat in een vorige fase de Commissie al een advies op het bovenliggende plan of project heeft gegeven, of omdat het een veelkomende vergunningprocedure binnen uw organisatie betreft.

In de Commissie is de expertise van meer dan 20 jaar m.e.r.-procedures samengebracht, en de Commissie kan bij elk plan of project een beroep doen op een groot aantal materiedeskundigen. Daarnaast is de Commissie onafhankelijk. Gebruik maken van deze expertise en onafhankelijkheid in het voortraject kan bijdragen aan het verhogen van de inhoudelijke kwaliteit en aan het draagvlak in de omgeving. Daar staat tegenover dat de Commissie mogelijk vragen opwerpt die ertoe leiden dat de scope van het uit te voeren onderzoek groter wordt. Voor de eventuele advisering in het voortraject heeft de Commissie uiteraard ook enige tijd nodig, en voor de vrijwillige adviezen moet een vergoeding worden betaald.

Tip: op de site van de Commissie m.e.r. zijn alle eerder afgegeven adviezen te vinden. Om een indruk te krijgen van de issues die voor een specifieke voorgenomen activiteit spelen, kan op de site van de Commissie worden gezocht naar adviezen over gelijksoortige projecten.

Gang van zaken

De Commissie kan worden ingeschakeld door middel van een schriftelijk verzoek. Bij het verzoek behoort informatie over het voornemen, bijvoorbeeld in de vorm van een conceptnotitie over reik­wijdte & detailniveau of resultaten van vooronderzoek (zie webpagina's Reikwijdte en detailniveau). Na ontvangst van het verzoek formeert de Commissie een werkgroep. Het verdient aanbeveling de Commissie al in een vroeg stadium (telefonisch) te informeren over een mogelijk verzoek om advisering, en om bij die gelegenheid te overleggen over de praktische gang van zaken.

Een onderdeel van het adviestraject is gewoonlijk dat de werkgroep de locatie(s) bezoekt die relevant is (zijn) voor het betreffende project. De werkgroep benut zo'n locatiebezoek om vragen te stellen en te overleggen met bevoegd gezag en initiatiefnemer. De werkgroep stelt vervolgens een conceptadvies op, dat indien wenselijk met bevoegd gezag en initiatiefnemer wordt besproken. Tot slot brengt de werkgroep namens de Commissie het advies uit.

Aan een vrijwillig advies in het voortraject zijn kosten verbonden. Een overzicht van de tarieven vindt u onder: Tarieven vrijwillige advisering Commissie m.e.r.