Kwaliteitsborging: wat is verplicht in de m.e.r.-procedure?

Hier vindt u informatie over de wettelijke verplichte stappen in de beperkte m.e.r.-procedure in relatie tot kwaliteit. Daarbij wordt ingegaan op;

Kwaliteitsadvisering in het voortraject

In het voortraject raadpleegt het bevoegd gezag adviseurs en bestuursorganen over reikwijdte & detailniveau van het te verrichten onderzoek. Daarnaast is het voor het bevoegd gezag mogelijk - en aan te bevelen - om een advies over reikwijdte & detailniveau af te geven (zie webpagina's reikwijdte en detailniveau). De verschillende handelingen die in het voortraject verricht (kunnen) worden, zijn te beschouwen als kwaliteitsadvisering. De initiatiefnemer doet er goed aan rekening te houden met deze advisering; dat versterkt de kwaliteit en robuustheid van het MER. De optie om op vrijwillige basis de Commissie voor de milieueffectrapportage in te schakelen in het voortraject, komt apart aan de orde (zie webpagina Commissie m.e.r. en vrijwillige advisering in het voortraject).

Kwaliteitsbeoordeling na afronding MER

In de beperkte m.e.r.-procedure is er één moment waarop kwaliteit expliciet een aandachtspunt is: na afronding van het MER beoordeelt het bevoegd gezag of het rapport voldoende kwaliteit heeft, en wanneer het MER daarna (samen met het ontwerpbesluit) ter visie wordt gelegd, dan kunnen er in zienswijzen eveneens opmerkingen over de kwaliteit van het MER naar voren worden gebracht.

Als u de Commissie voor de milieueffectrapportage heeft gevraagd om het MER te toetsen na afronding van het MER kunt u bij de kwaliteitsborging in de uitgebreide procedure hierover meer lezen.schema

Inhoudelijke eisen

De Wet milieubeheer en de Europese m.e.r.-richtlijn geven op hoofdlijnen aan welke onderwerpen in een MER aan de orde moeten komen. Het wettelijke lijstje van onderwerpen (doel, te nemen en reeds genomen besluiten, bestaande toestand van het milieu, gevolgen voor het milieu, leemten in kennis, voorstel voor evaluatie) kan bij benadering worden beschouwd als de inhouds­opgave van een MER. Een samenvatting is een verplicht onderdeel van een MER.