Kwaliteit Uitgebreide Procedure

Een ‘juist' en ‘volledig' MER

Het doel van milieueffectrapportage is het milieubelang een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming over plannen en projecten. Dat vereist dat er voorafgaand aan de besluitvorming een goed MER beschikbaar komt. De algemene kwaliteitsvereisten voor een MER zijn ‘juistheid' en ‘volledigheid': de milieu-informatie in het rapport moet correct zijn, en het rapport moet ook voldoende informatie bevatten om het milieubelang volwaardig te kunnen meewegen in de onderbouwing van het moederbesluit.

Een wezenlijk kenmerk van milieueffectrapportage is dat er al in een vroeg stadium van gedachten wordt gewisseld over de inhoud (reikwijdte & detailniveau) van het te verrichten onderzoek. En zijn de onderzoeksresultaten eenmaal gebundeld in een MER, dan wordt dit rapport in de uitgebreide procedure tegen het licht gehouden: in een ronde van zienswijzen en consultatie van bestuursorganen en vervolgens ook door de onafhankelijke deskundigen van de Commissie voor de milieueffectrapportage. De wet voorziet dus in kwaliteitsborging, maar is geen recept daarvoor. Want kwaliteit moet in de praktijk geleverd worden: door initiatiefnemer en bevoegd gezag, en door de door hen ingeschakelde toeleveranciers van kennis en kunde - experts vanuit de eigen organisatie en eventueel ingeschakelde externe adviseurs.

Onderwerpen in deze module

Deze module gaat over kwaliteit in een m.e.r.-procedure, en dan vooral om de aandachtspunten en opties die van belang zijn voor de kwaliteit van een MER. Bij het raadplegen van deze module kunt u ook beginnen bij de belangrijkste aanbevelingen die op een rij zijn gezet.