Praktijkvoorbeeld Kwaliteitsborging in het plan-m.e.r. - uitgebreide procedure

In deze module over kwaliteitsborging, zijn voor diverse onderwerpen aanbevelingen gedaan over de omgang met kwaliteitsborging in de m.e.r.-procedure. Met behulp van een praktijkvoorbeeld krijgt u inzicht in de wijze waarop deze aanbevelingen toegepast kunnen worden. Het praktijkvoorbeeld dat hier beschreven is betreft het m.e.r. Randstad 2040 in opdracht van het Ministerie van VROM.

Inleiding over plan-m.e.r. Randstad 2040

Het Ministerie van VROM heeft in 2008 een structuurvisie opgesteld voor de ontwikkeling van de Randstad tot 2040. Bij de structuurvisie is een plan-MER opgesteld. De structuurvisie -en daarom ook het plan-MER- hebben een hoog abstractieniveau en beschrijven een ontwikkeling over een lange periode.ontwikkelingsperspectief

Figuur: Ruimtelijk ontwikkelingsperspectief Randstad 2040 (Bron: Structuurvisie Randstad 2040)

Vanwege het hoge abstractieniveau en de lange periode waarop de structuurvisie betrekking heeft, was het onmogelijk en niet realistisch om door middel van berekeningen en concrete effectbeschrijvingen een beoordeling van de effecten te maken. Aan de hand van aannames, bijvoorbeeld over de toekomst van het Groene Hart, en redeneerlijnen zijn de effecten van het ontwikkelingsperspectief -en de drie alternatieven die daaraan ten grondslag lagen- gemaakt.

Daarbij werden deskundigen met een eigen expertise ingezet, die gezamenlijk de effectbeoordeling hebben beredeneerd en vastgelegd. Om de kwaliteit van de effectbeoordeling te borgen werden expertmeetings georganiseerd. In deze expertmeetings zaten onafhankelijke deskundigen aan tafel. Deze deskundigen werden bevraagd op hun beoordeling van de effecten van de verschillende modellen en de redeneerlijn die daaraan ten grondslag lag.

Aan de hand van de discussie werd de effectbeoordeling die was opgesteld getoetst en aangescherpt met het oordeel van andere onafhankelijke deskundigen. Daarmee werd de kwaliteit van de rapportage door middel van een groter gedragen afweging van de effecten geborgd.