Regie Beperkte Procedure

De beperkte m.e.r.-procedure is van toepassing op bepaalde projecten die een vergunning vereisen in het kader van de Wet milieubeheer, Mijnbouwwet, Kernenergiewet, Waterwet of Ontgrondingenwet. De procedure voor de vergunningverlening - de moederprocedure - is altijd de leidraad.

Voor de afstemming tussen de m.e.r.-procedure en de moederprocedure gelden enkele wettelijke spelregels. Binnen die spelregels bestaat de nodige speelruimte voor maatwerk. Om die speelruimte te kunnen benutten en tegelijk te waarborgen dat aan de wettelijke spelregels wordt voldaan, is regie nodig. Het doel van die regie is tweeledig:

  • efficiency: het bevorderen van een praktisch werkbare, doelmatige afstemming tussen de procedures; in elk geval voorkomen dat de m.e.r.- en moederprocedure elkaar in de weg lopen, en waar mogelijk bevorderen dat de m.e.r. juist stroomlijning en versnelling bewerkstelligt
  • effectiviteit: de afstemming zodanig vormgeven dat er vanuit milieuperspectief winst geboekt wordt in de planvorming en/of de daarop volgende besluitvorming

In de regie is om te beginnen een rol weggelegd voor het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag is ervoor verantwoordelijk dat voldaan wordt aan de wettelijke spelregels. Maar in veel gevallen zal er vanuit de (private) initiatiefnemer ook regie gevoerd worden. De initiatiefnemer heeft immers belang bij een snel en zorgvuldig besluit zodat hij zijn initiatief kan gaan uitvoeren. Daartoe is intensieve afstemming met het bevoegd gezag van belang, bijvoorbeeld in de vorm van zogenaamd (niet wettelijk verplicht) vooroverleg.

Onderwerpen in deze module

Deze module gaat in op het efficiënt en effectief samenlopen of verknopen van de m.e.r.-procedure en de moederprocedure. Daarbij wordt niet ingegaan op de participatiemogelijkheden (zie hiervoor de webpagina's Participatie). Bij het raadplegen van deze module kunt u ook beginnen bij de belangrijkste aanbevelingen die op een rij zijn gezet.