Afstemming op andere toetsen

Veel projecten moeten aan verschillende toetsen worden onderworpen. Een m.e.r. is een uitstekend instrument om daarin ordening aan te brengen. Door het MER op de vereisten toe te snijden van deze aanpalende toetsingsprocedures, kan het MER een uitstekend platform bieden voor stroomlijnen van procedures, en voor het inzichtelijk maken en ordenen van milieu-informatie en overwegingen die relevant zijn voor het uiteindelijke besluit.

Voor het realiseren van een energiecentrale is bijvoorbeeld naast een milieuvergunning in het kader van de Wet milieubeheer ook toestemming nodig voor het lozen van koelwater in het kader van de Waterwet of dient de watertoets te worden doorlopen. Milieueffectrapportage biedt goede mogelijkheden om ook deze informatie in het MER weer te geven en procesmatig in de m.e.r. en het besluitvormingsproces te vervlechten, bijvoorbeeld door:

  • het MER een overzichtelijk dossier te laten vormen met alle relevante informatie voor diverse procedures (dus zowel voor de milieuvergunning in het kader van de Wet milieubeheer alsook de vergunning voor het lozen van koelwater in het kader van de Waterwet);
  • bij het MER bijvoorbeeld waterschappen of hoogheemraadschappen te betrekken in het kader van de watertoets.

Daarnaast waarborgt het MER de consistentie tussen de informatie voor de verschillende procedures, doordat het MER deze informatie in samenhang met elkaar in beeld brengt (onderzoeksmanagement).

M.e.r. wordt op deze wijze, behalve als ontwerpinstrument, ook gebruikt om projecten te toetsen aan normen, streefwaarden en uitgangspunten van wet- en regelgeving en beleid. Dat is nodig om een antwoord te krijgen op de vraag in hoeverre het project uitvoerbaar en inpasbaar is binnen de (harde) kaders. In veel gevallen vormen de effecten voor natuur belangrijke indicatoren voor de haalbaarheid van het project. Meestal omvat de kaderstelling nog aanzienlijk meer: eisen met betrekking tot lucht of geluid, normen op het gebied van externe veiligheid, voorschriften voor het omgaan met archeologische waarden, regelgeving op het gebied van water, enzovoort.

In het MER wordt nadrukkelijk ook verder gekeken dan de vigerende milieunormen. Zo kan een forse toename tot weliswaar net onder de grenswaarde slecht scoren bij de onderlinge vergelijking.