Regie Uitgebreide Procedure

Voor de afstemming tussen de m.e.r.-procedure en de moederprocedure gelden een aantal wettelijke spelregels. Maar binnen die spelregels is er ook de nodige speelruimte. In een uitgebreide m.e.r.-procedure is het vooral aan het bevoegd gezag om ervoor te zorgen dat de spelregels worden bewaakt en de speelruimte wordt benut. Dat vereist regie, van het eigen apparaat en van de andere betrokken partijen. Het doel van die regie is tweeledig:

  • efficiency: het bevorderen van een praktisch werkbare, doelmatige afstemming tussen de procedures; in elk geval voorkomen dat de m.e.r.- en moederprocedure elkaar in de weg lopen, en waar mogelijk bevorderen dat de m.e.r.-procedure juist stroomlijning en versnelling bewerkstelligt
  • effectiviteit: de afstemming zodanig vormgeven dat er vanuit milieuperspectief winst geboekt wordt in de planvorming en/of de daarop volgende besluitvorming

Het centrale thema in deze module is de regierol van het bevoegd gezag bij de procedurele, procesmatige en inhoudelijke afstemming tussen de m.e.r.-procedure en de moederprocedure. De centrale vraag luidt: hoe kan het bevoegd gezag bevorderen dat de m.e.r.-procedure en de moederprocedure efficiënt en effectief samenlopen of verknoopt worden? Daarbij wordt overigens niet ingegaan op participatie van burgers en belanghebbenden (zie daarvoor de webpagina's Participatie). Bij het raadplegen van deze module kunt u ook beginnen bij de belangrijkste aanbevelingen.