Mogelijkheden voor stroomlijning

Hier vindt u enkele mogelijkheden tot stroomlijning van procedures:

Notitie reikwijdte en detailniveau als concept-MER

In sommige gevallen is het mogelijk én efficiënt in het voortraject al heel veel informatie te geven. Dit betreft in de regel plannen of projecten waarvoor weinig beleidsruimte bestaat, waarover alle relevante informatie feitelijk al aanwezig is, en die niet controversieel zijn respectievelijk op draagvlak kunnen rekenen. In dergelijke gevallen valt te overwegen een notitie reikwijdte & detailniveau op te stellen die het karakter heeft van een concept-MER. De zienswijzen en advisering worden vervolgens gebruikt om reacties op dit concept-MER te verzamelen en het rapport vervolgens waar nodig bij te stellen tot een definitief MER, dat vervolgens met het ontwerp-moederbesluit in procedure wordt gebracht.

M.e.r. als ordenend instrument

In de praktijk moet een plan of project gewoonlijk getoetst worden aan normen, streefwaarden en uitgangspunten van wet- en regelgeving en beleid. Dat is nodig om een antwoord te krijgen op de vraag in welke mate een plan of project uitvoerbaar en inpasbaar is binnen de (harde) kaders? Denk daarbij aan eisen met betrekking tot lucht of geluid, normen op het gebied van externe veiligheid, voorschriften voor het omgaan met archeologische waarden, regelgeving op het gebied van water, wetgeving voor natuurbescherming, enzovoort.

Een m.e.r. is een uitstekend instrument om ordening in al dit soort toetsingen aan te brengen. U kunt daartoe het MER laten fungeren als een soort dossier waarin u alle vereiste gegevens overzichtelijk bij elkaar brengt in hoofdstukken of paragrafen waarin steeds een thema centraal staat waarvoor ook een bepaalde vorm van toetsing aan de orde is: geluid, lucht, externe veiligheid, water, natuur, archeologie, enzovoort.

Een voorbeeld is de ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet, die bij veel plannen en projecten relevant is. In dat geval kunt u in het MER een hoofdstuk of paragraaf over effecten op de natuur opnemen, en daaruit kunt u vervolgens putten voor de gegevens die nodig zijn voor de betreffende ontheffing. Een ander voorbeeld is dat bij verschillende plannen en projecten ook de zogenoemde watertoets moet worden uitgevoerd. Dit vereist overleg met bijvoorbeeld het waterschap. U kunt de m.e.r. gebruiken om de benodigde informatie voor de watertoets te vergaren, en in het MER kunt u naar de uitkomsten van deze toets verwijzen.