Procesvoering: de belangrijkste aanbevelingen op een rij

In de verschillende onderdelen van deze module zijn aanbevelingen opgenomen over het regisseren van de inhoudelijke, procedurele en procesmatige afstemming van de m.e.r.-procedure en de moederprocedure. De belangrijkste aanbevelingen zijn de volgende:

  • Voer regie als bevoegd gezag: als bevoegd gezag staat u aan de lat voor een effectief en efficiënt m.e.r.-proces. Dit betekent een vroegtijdig start met m.e.r., gebruik m.e.r. als ontwerpinstrument en zorg voor wisselwerking tussen m.e.r. (milieubeoordeling) en plan/besluit (ontwerp).
  • Vervlecht procedures slim in complexe situatie: Zorg bij meerdere achtereenvolgende m.e.r.-procedures dat er een heldere inhoudelijke en procedurele scheiding tussen, maar ook overgang naar de volgende procedure. Maak zo efficiënt als mogelijk gebruik van voorafgaande MER'en.
  • Sorteer met m.e.r. voor op andere toetsen: Elk project moet tegenwoordig aan een veelheid van toetsen worden onderworpen. Gebruik het m.e.r. hiervoor om daarin ordening aan te brengen. Snijdt het MER toe op de vereisten van andere toetsen en aanpalende procedures.
  • Versnel als de omstandigheden het toelaten: Als er weinig beleidsruimte is, als alle informatie er feitelijk al is, de activiteit niet controversieel en er weinig belangen in het geding zijn kan een notitie reikwijdte en detailniveau = MER versnellingsmogelijkheden bieden.
  • Scheidt rollen en taken: Als initiatiefnemer en bevoegd gezag gelijk zijn, maak dan uit oogpunt van legitimiteit en draagvlak een heldere organisatorisch ambtelijke en bestuurlijke scheiding tussen de uitvoering van de m.e.r.-procedure en het opstellen van bijbehorende producten (waaronder het plan of besluit) en de beoordeling en besluitvorming.

Met behulp van een praktijkvoorbeeld krijgt u inzicht in de wijze waarop deze aanbevelingen toegepast kunnen worden.