Reikwijdte en detailniveau

In een milieueffectrapportage wordt onderzoek verricht. Dat onderzoek moet voldoende informatie op tafel brengen om het milieubelang volwaardig te kunnen meewegen in de besluitvorming over een plan of een project. Dit vereist een scherpe afbakening van ‘reikwijdte en detailniveau': waarop moet het onderzoek zich vooral gaan richten, wat is minder belangrijk, en wat kan zelfs helemaal buiten beschouwing blijven?

In m.e.r.-procedures over plannen zijn overheidsinstanties altijd zowel initiatiefnemer als bevoegd gezag. Diezelfde dubbelrol is meestal eveneens aan de orde in de uitgebreide m.e.r.-procedure voor projecten. De afbakening van de onderzoeksvragen is dan een intern proces. Bij de beperkte procedure zijn duidelijk onderscheiden rollen aanwezig: een initiatiefnemer die het MER en de vergunningaanvragen opstelt, en het bevoegd gezag dat deze documentatie beoordeelt en de ontwerp-beschikkingen maakt. Bij deze rolverdeling is het bevoegd gezag onder meer verantwoordelijk voor de regie van de procedure en het proces. En vanuit die positie moet het bevoegd gezag ook bevorderen dat er een goede afbakening van reikwijdte en detailniveau plaatsvindt. Het afbakenen van reikwijdte en detailniveau is tegelijk ook van groot belang voor de initiatiefnemer. Een initiatiefnemer is immers gebaat bij een vlotte afhandeling van de procedure, het voorkomen van over­bodige (onderzoeks)kosten en inhoudelijke kwaliteit.

Er is daarom voor gekozen om bij het aspect "Reikwijdte en detailniveau" bij de bespreking van de informatie de uitsplitsing te maken tussen de uitgebreide procedure en de beperkte procedure. Indien u niet zeker weet of voor u de uitgebreide of beperkte procedure van toepassing is kunt u hier meer over lezen in de Handleiding Milieueffectrapportage 'Uitgebreide en beperkte procedure'.