Advies over reikwijdte en detailniveau: de belangrijkste aanbevelingen op een rij

In de verschillende onderdelen van deze module zijn aanbevelingen opgenomen over het afbakenen van reikwijdte en detailniveau. De belangrijkste aanbevelingen zijn de volgende:

  • Aansturing door initiatiefnemer. Middels de mededeling en een verzoek over reikwijdte en detailniveau kan de initiatiefnemer het project inhoudelijk inkaderen en kan de m.e.r.-procedure wellicht sneller doorlopen worden.
  • Sleutelrol bevoegd gezag . Neem als bevoegd gezag het initiatief bij het bepalen van reikwijdte en detailniveau voor het te verrichten onderzoek. Begin daarmee in een vroeg stadium: in het voortraject van een m.e.r.-procedure, dus voordat het opstellen van het MER van start gaat. Het is niet verplicht maar wel bijna altijd raadzaam als bevoegd gezag een advies over reikwijdte en detailniveau af te geven.
  • Inhoud afbakenen langs twee lijnen . Bij het afbakenen van de inhoud van het te verrichten onderzoek helpt het om langs twee lijnen te redeneren: (1) wat moet zeker wél onderzocht worden, (2) wat kan in dit geval buiten beschouwing blijven, en waarom? Vooral het afbakenen van de te onderzoeken alternatieven is een belangrijk aandachtspunt.
  • Maak als bevoegd gezag algemene afspraken over de aanpak.De tijd voor het afgeven van een advies is beperkt. Maak daarom binnen uw organisatie algemene afspraken (in de vorm van een draaiboek, checklist o.i.d.) hoe te handelen bij het opstellen van een advies over de inhoud van een MER in de beperkte procedure.
  • Initiatiefnemer: zoek contact met bevoegd gezag.U en het bevoegd gezag hebben voordeel bij het vroegtijdig (voorafgaand aan de formele melding) starten van overleg. In het overleg kunnen afspraken worden gemaakt over proces, procedure en inhoud.
  • Uitkomsten zienswijzen en consultatie . Leg op de een of andere manier vast wat de raadpleging van adviseurs en bestuursorganen over reikwijdte en detailniveau heeft opgeleverd. Maak de betrokkenen duidelijk wat er met hun reacties gebeurt. Uiteindelijk moeten de uitkomsten van consultatie en zienswijzen ook betrokken worden in het moederbesluit, de rechter moet immers kunnen toetsen of het besluit zorgvuldig is voorbereid.

Met behulp van een praktijkvoorbeeld krijgt u inzicht in de wijze waarop deze aanbevelingen toegepast kunnen worden.