Praktijkvoorbeeld Reikwijdte en Detailniveau - beperkte procedure

In deze module zijn voor diverse onderwerpen aanbevelingen gedaan over de omgang met reikwijdte en detailniveau in het voortraject. Met behulp van een praktijkvoorbeeld krijgt u inzicht in de wijze waarop deze aanbevelingen toegepast kunnen worden. Het praktijkvoorbeeld dat hier beschreven is betreft een algemeen voorbeeld hoe een mededeling van een initiatiefnemer aan het bevoegd gezag eruit kan zien. Hierbij is er vanuit gegaan dat de initiatiefnemer het bevoegd gezag ook expliciet verzoekt om een advies over reikwijdte en detailniveau af te geven.

Er is ook vanuit gegaan dat voorgaand aan deze mededeling er reeds contact is geweest tussen de initiatiefnemer en het bevoegd gezag.

Geachte raad, Burgemeester en Wethouders,

[Naam opdrachtgever] is voornemens een [beschrijving activiteit], die is opgenomen in het Besluit m.e.r., te realiseren. [Naam opdrachtgever] stelt voor deze ontwikkeling een milieueffectrapportage (m.e.r.), in het kader van het te nemen ruimtelijk besluit, op. Conform de m.e.r.-wetgeving start de m.e.r. met deze mededeling. [Naam opdrachtgever] vraagt als initiatiefnemer voor de geplande ontwikkeling aan de gemeente/provincie …., als zijnde het bevoegd gezag, om deze procedure te begeleiden. De geplande ontwikkeling ligt niet in de buurt van kwetsbare natuurgebieden (Natura2000) en derhalve gaan wij er vanuit dat wij onder de procedurele eisen van de beperkte m.e.r. vallen.

De eerste stappen hierin zijn het verzorgen van de kennisgeving en de raadpleging. Wij ontvangen van u gaarne een advies over de reikwijdte en het detailniveau van het milieueffectrapport.

Meer informatie over de voorgenomen ontwikkeling, de m.e.r.-procedure en milieuaspecten die de initiatiefnemer onderzoekt is opgenomen in de beknopte notitie Reikwijdte en detailniveau' die als bijlage is bijgevoegd bij deze mededeling.