Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG)

Voor alle nieuwbouw moeten vergunningaanvragen vanaf 1 januari 2021 voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG). Dit geldt voor zowel woningbouw als utiliteitsbouw.

Deze nieuwe bouwregels stellen eisen aan:

 • de maximale energiebehoefte
 • het fossiele energiegebruik
 • de opwek van hernieuwbare energie van gebouwen

Bij nieuwe woningen en gebouwen moet dus niet alleen rekening  worden gehouden met een goede isolatie van de gebouwschil en energiezuinige installaties. Maar ook met de toepassing van duurzame energie.

Meer informatie hierover vindt u op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

In Omgevingsloket online is dit gewijzigd in het overzicht van benodigde bijlagen bij het indienen van een aanvraag.

Dit wijzigt bij het kiezen van een van de volgende activiteiten:

 • Bijbehorend bouwwerk bouwen
 • Woning bouwen
 • Overig bouwwerk bouwen
 • Overige veranderingen aan bestaande bouwwerken

In het overzicht van benodigde bijlagen is de specificatie nu als volgt:

Als u uw aanvraag indient in 2021 geldt het volgende: Uit het oogpunt van energiezuinigheid en milieu moet u gegevens toevoegen over de energiebehoefte van het gebouw en de milieubelasting van materialen.

energiezuinigheid en milieu

Met de volgende tekst bij de uitgebreide specificatie:

Als u uw aanvraag indient in 2021 geldt het volgende:

U moet gegevens en bescheiden toevoegen waaruit blijkt dat wordt voldaan aan de in het Bouwbesluit gestelde eisen in relatie tot:

 • De maximum waarden voor energiebehoefte en primair fossiel energiegebruik en minimum waarde voor het aandeel hernieuwbare energie
 • De thermische eigenschappen van de toegepaste uitwendige scheidingsconstructie en de beperking van de luchtdoorlatendheid
 • Milieubelasting door toe te passen materialen, bepaald volgens Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken
 • Laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen

Het bevoegd gezag kan bepalen dat sommige gegevens binnen een termijn van drie weken voor de start van de betreffende werkzaamheden mogen worden aangeleverd. Neem contact op met het bevoegd gezag voor meer informatie over welke gegeven later mogen worden aangeleverd.