Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG)

Voor alle nieuwbouw moeten vergunningaanvragen vanaf 1 januari 2021 voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG). Dit geldt voor zowel woningbouw als utiliteitsbouw.

Deze nieuwe bouwregels stellen eisen aan:

 • de maximale energiebehoefte
 • het fossiele energiegebruik
 • de opwek van hernieuwbare energie van gebouwen

Bij nieuwe woningen en gebouwen moet dus niet alleen rekening  worden gehouden met een goede isolatie van de gebouwschil en energiezuinige installaties. Maar ook met de toepassing van duurzame energie.

Meer informatie hierover vindt u op de website van de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).

In Omgevingsloket online is dit gewijzigd in het overzicht van benodigde bijlagen bij het indienen van een aanvraag. Een eerdere aanpassing hiervoor is gedaan in release 2.16.2. In deze versie is er nog een kleine aanpassing in de teksten.

De wijziging komt voor bij het kiezen van een van de volgende activiteiten:

 • Bijbehorend bouwwerk bouwen
 • Woning bouwen
 • Overig bouwwerk bouwen
 • Overige veranderingen aan bestaande bouwwerken

In het overzicht van benodigde bijlagen is de specificatie nu als volgt:

'Uit het oogpunt van energiezuinigheid en milieu moet u gegevens toevoegen over de energiebehoefte van het gebouw en de milieubelasting van materialen', met daaronder 'Voorwaarden bijlage(n) bekijken'.

Als er op 'Voorwaarden bijlage(n) bekijken' wordt geklikt, dan wordt de uitgebreide specificatie getoond:

uitgebreide specificatie energiezuinigheid en milieu

De tekst is als volgt:

Uit het oogpunt van energiezuinigheid en milieu moet u gegevens toevoegen over de energiebehoefte van het gebouw en de milieubelasting van materialen.

U moet gegevens en stukken toevoegen waaruit blijkt dat wordt voldaan aan de in het Bouwbesluit gestelde eisen in relatie tot:

 • De maximum waarden voor energiebehoefte en primair fossiel energiegebruik en minimum waarde voor het aandeel hernieuwbare energie
 • De thermische eigenschappen van de toegepaste uitwendige scheidingsconstructie en de beperking van de luchtdoorlatendheid
 • Milieubelasting door toe te passen materialen, bepaald volgens Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken
 • Laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen

Het bevoegd gezag kan bepalen dat sommige gegevens binnen een termijn van drie weken voor de start van de betreffende werkzaamheden mogen worden aangeleverd. Neem contact op met het bevoegd gezag voor meer informatie over welke gegevens later mogen worden aangeleverd.

De specificatie van deze bijlage is ook opgenomen in een document waarin alle toelichtingen en uitgebreide specificaties van alle bijlagen zijn opgenomen. U kunt dit document downloaden (PDF, max 1MB).