Omgevingsvergunning en watervergunning

Wat is een omgevingsvergunning?

In de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) zijn 25 vergunningstelsels voor werkzaamheden in de fysieke leefomgeving gebundeld. De Wabo maakt het mogelijk één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu aan te vragen: de omgevingsvergunning.

Voorbeelden van gevallen waarin u een omgevingsvergunning moet aanvragen:

 • een verbouwing of nieuwbouw
 • een boom kappen
 • afwijken van een bestemmingsplan
 • oprichten of veranderen van een (vergunningplichtig) bedrijf
 • aanpassen van een monument
 • maken van een uitweg (uitrit)
 • brandveilig gebruiken van een gebouw
 • plaatsen van bijvoorbeeld reclameborden of - opschriften
 • aanleggen van een alarminstallatie
 • een combinatie van activiteiten zoals gebruik in afwijking van een bestemmingsplan, oprichten of wijzigen van een inrichting en verbouwen van kantoor.

Wat is een watervergunning?

De Waterwet stelt eisen aan activiteiten in het watersysteem. Voor veel activiteiten kunt u volstaan met het indienen van een melding en het volgen van algemene regels uit de keur. Er zijn ook activiteiten waarvoor een melding niet voldoende is, maar een vergunning moet worden aangevraagd. De watervergunning is een gebundelde vergunning voor het verrichten van activiteiten in oppervlaktewater of met grondwater. Voorbeelden van activiteiten waarvoor u een watervergunning moet aanvragen:

 • direct lozen van afvalwater op oppervlaktewateren
 • grondwater onttrekken
 • activiteiten bij een waterstaatswerk (bijvoorbeeld snelweg, viaduct, tunnel, brug, vaarweg, dijk)
 • aanleg waterberging
 • dempen van water
 • een combinatie van de eerder genoemde activiteiten.

Omgevingsloket online

Met Omgevingsloket online kunt u één aanvraag opstellen voor een omgevingsvergunning, watervergunning en/of melding. Na indiening wordt de aanvraag indien nodig gesplitst. Hieronder staat voor welke werkzaamheden u een aanvraag kunt indienen of een melding kunt doen.

Overzicht werkzaamheden waarvoor u een aanvraag kunt indienen of melding kunt doen

Na indienen van een aanvraag in het Omgevingsloket, neemt de overheid uw vergunningaanvraag in behandeling.

Vergunningcheck

Ook kunt u via het Omgevingsloket een vergunningcheck doen om te zien of een vergunning of melding nodig is.