Van Omgevingsloket online (OLO) naar een nieuw Omgevingsloket

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet kunnen initiatiefnemers geen vergunningaanvragen en meldingen meer indienen via Omgevingsloket online (OLO) en de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM). Dit kan dan met het nieuwe Omgevingsloket, onderdeel van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Hieronder vindt u de belangrijkste wijzigingen in functionaliteiten tussen het huidige Omgevingsloket (OLO) en het nieuwe Omgevingsloket.

Van Omgevingsloket online (OLO) en Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) naar een nieuw Omgevingsloket

vanOLOenAIMnaarnieuwomgevingsloket


Omgevingsloket online (OLO): periode vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet

Vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet doet u nieuwe aanvragen en meldingen met het nieuwe Omgevingsloket.

U kunt vanaf die datum geen nieuwe aanvragen en meldingen meer indienen via Omgevingsloket online (OLO) of via de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM).

Na de inwerkingtreding van de Omgevingswet kunt u nog wel aanvullingen indienen op al ingediende aanvragen via OLO. Dat kan tot een half jaar na de datum van de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Bedrijven en particulieren: van Omgevingsloket online (OLO) naar een nieuw Omgevingsloket

Omgevingsloket online (OLO) (www.omgevingsloket.nl) Het nieuwe Omgevingsloket
Link

www.omgevingsloket.nl

Deze link blijft tot 6 maanden na inwerkingtreding actief.

omgevingswet.overheid.nl (productie-omgeving), dit is de link vanaf de datum van de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Nu al het nieuwe Omgevingsloket bekijken kan op: dmo.omgevingswet.overheid.nl

Inloggen
  • Bedrijven loggen in met EH niveau 2.
  • Particulieren loggen in met DigiD.
  • Niet-ingezetenen loggen in met eIDAS of een niet-ingezetene-account
  • Voor bedrijven blijft het betrouwbaarheidsniveau niveau 2.
  • Particulieren loggen in met DigiD.
  • Niet-ingezetenen loggen in met eIDAS of een omgevingsloket ID.
Vergunningcheck

U kunt de Vergunningcheck gebruiken om te controleren of u een omgevingsvergunning of watervergunning nodig hebt of een melding moet doen. Dit kan tot de datum van de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Vergunningcheck in OLO

Met de Vergunningcheck in het nieuwe Omgevingsloket controleert u of u voor uw werkzaamheden een vergunning moet aanvragen of melding moet doen onder de Omgevingswet.

Op de demo-omgeving kunt u de vergunningcheck al bekijken

Aanvraag indienen

Aanvragen en meldingen indienen via Omgevingsloket online is mogelijk tot de datum van de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Ook als een aanvraag al in concept is, of de status vooroverleg heeft, is het niet mogelijk om deze op of na de datum inwerkingtreding in te dienen via Omgevingsloket online.

Aanvragen en meldingen worden niet overgezet van het bestaande Omgevingsloket Online (OLO) en Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) naar het nieuwe Omgevingsloket van DSO.

Vanaf de datum van de inwerkingtreding van de Omgevingswet kunt u alle aanvragen en meldingen indienen met het nieuwe Omgevingsloket (onderdeel van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Op Home - Omgevingsloket (overheid.nl) kunt u alvast zien hoe dit nieuwe Omgevingsloket er uit komt te zien.
Aanvullen van een aanvraag Het aanvullen van een aanvraag in OLO (door het toevoegen van bijlagen) is mogelijk tot een half jaar na inwerkingtreding van de Omgevingswet. Als OLO uit de lucht is, kunnen aanvullingen op een OLO-aanvraag worden ingediend via het nieuwe Omgevingsloket met twee aparte verzoeken: 'Wabo aanvraag of besluit aanvullen' en 'Waterwet aanvraag of besluit aanvullen'
Overzicht aanvragen In 'Mijn overzicht' ziet u het overzicht van alle aanvragen en meldingen. Hier kunt u een nieuwe aanvraag of melding starten. Of verder werken in een bestaande aanvraag door deze te openen. Aanvragen en meldingen maken geen onderdeel uit van een project. Na inloggen ziet u onder 'Mijn Omgevingsloket' eerdere aanvragen en meldingen bij 'Overzicht projecten'. Aanvragen en meldingen zijn altijd onderdeel van een project. Een project bestaat uit 1 of meer aanvragen of meldingen (verzoeken). In Mijn Omgevingsloket kunt u verder werken in een eerder project of beginnen met een nieuw project.
Aanvraag wijzigen na indienen Na indienen kun je een aanvraag niet meer wijzigen. Aanvullen, door bijlagen toe te voegen, kan wel.

Na indienen kan de initiatiefnemer onder het tabblad 'aanvullen' bijlagen toevoegen. Of de eerdere 'antwoorden' van de vragen aanpassen. Er kunnen geen activiteiten worden toegevoegd of verwijderd. Ook de locatie kan niet worden aangepast.

Betrokkene/gemachtigde Een aanvrager kan 1 gemachtigde toevoegen, wijzigen of verwijderen. De aanvrager of gemachtigde kan ook een betrokkene toevoegen.

Initiatiefnemers kunnen meerdere personen of organisaties als deelnemer toevoegen aan hun project. Zie hiervoor de pagina Persoon of organisatie machtigen in het Omgevingsloket

Berichtenverkeer Via e-mail of berichtenbox

Niet via e-mail.

De gemachtigde of de initiatiefnemer die een verzoek indient, krijgt na het indienen van een verzoek een bevestiging te zien op het scherm. En kan naar 'Ingediende verzoeken' om een PDF van het ingediende verzoek te printen of te downloaden.

Hetzelfde geldt voor het indienen van aanvullingen of het intrekken van een aanvraag.

Burgers krijgen na het indienen van een verzoek ook een bericht via de berichtenbox mijnoverheid.nl. In de toekomst krijgen bedrijven dit ook, via de nieuwe Berichtenbox voor Ondernemers. Het nieuwe Omgevingsloket is nu nog niet aangesloten op de Berichtenbox voor Ondernemers.


Voor andere communicatie (zoals status, vragen om aanvullende stukken of het besluit) bepalen overheden zelf hoe ze communiceren met een initiatiefnemer en/of gemachtigde.

Vooroverleg/omgevingsoverleg Openstellen vooroverleg: Dit is mogelijk als de behandelende overheid dit toestaat. Omgevingsoverleg: Voordat initiatiefnemers een aanvraag of melding indienen, kunnen ze eerst een omgevingsoverleg aanvragen. Het omgevingsoverleg is een proces waarin initiatiefnemers hun plan bespreken met de overheid. Het bevoegd gezag kan per activiteit aangeven of omgevingsoverleg is toegestaan.
Gefaseerde aanvraag Gefaseerde aanvraag is mogelijk. Gefaseerde aanvraag is niet mogelijk.
OLO LAVS-koppeling Melding via OLO LAVS-koppeling in OLO: nieuwe LAVS-melding.

Het is niet mogelijk om vanaf de datum inwerkingtreding de DSO-LAVS koppeling gereed te hebben. Een initiatiefnemer moet vanaf de datum inwerkingtreding een sloopmelding asbestverwijdering in het nieuwe Omgevingsloket doen. Bij het opstellen en indienen van een sloopmelding asbestverwijdering is het niet mogelijk om gegevens uit het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS) op te halen. Alle gegevens moeten door de initiatiefnemer zelf ingevoerd of toegevoegd worden. Het Asbestvolgsysteem blijft wel gewoon bestaan.

Er is wel voorzien om op termijn een koppeling te realiseren. Op dit moment is het tijdspad daarvoor nog niet duidelijk.

Bodemactiviteiten Op dit moment meldt u bodemactiviteiten, zoals graven in de bodem en het toepassen van grond of baggerspecie, via het meldpunt bodemkwaliteit en de meldingsformulieren voor de Wet bodembescherming. Na inwerkingtreding van de Omgevingswet kan dit met het nieuwe Omgevingsloket. Zie hiervoor Melden bodemactiviteiten via het DSO.
Papieren aanvraag Mogelijk, op homepage papieren formulier samenstellen. Er is geen downloadbaar papieren formulier beschikbaar in het Omgevingsloket. Dat komt doordat alle mogelijke activiteiten en vragen dan op 1 formulier zouden moeten staan. Bij elkaar zou dat zo lang worden, dat dat in de praktijk niet werkbaar is voor zowel initiatiefnemers als behandelende organisaties.
Aanvragen verwijderen Aanvragen worden na een jaar na laatste wijziging verwijderd. Aanvragen worden na een jaar na laatste wijziging verwijderd.


Meer informatie en uitleg over het nieuwe Omgevingsloket

In het nieuwe Omgevingsloket kan iedereen informatie over de fysieke leefomgeving op 1 plek bekijken en direct gebruiken.

Startpunt voor bedrijven

Het bedrijfsl­even moet vanaf 1 januari 2024 werken volgens de Omgevings­wet. Om dat te kunnen doen, moeten bedrijven aan de slag met kennis van de wet, anders werken en het Digitaal Stelsel Omgevings­wet (DSO).