Van Omgevingsloket online (OLO) naar een nieuw Omgevingsloket

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet kunnen initiatiefnemers geen vergunningaanvragen en meldingen meer indienen via Omgevingsloket online (OLO) en de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM). Dit kan dan met het nieuwe Omgevingsloket, onderdeel van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Hieronder vindt u de belangrijkste wijzigingen tussen het huidige Omgevingsloket (OLO) en het nieuwe Omgevingsloket.

Van Omgevingsloket online (OLO) en Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) naar een nieuw Omgevingsloket

vanOLOenAIMnaarnieuwomgevingsloket


Omgevingsloket online (OLO): wat verandert er op 1 januari 2024?

Nieuwe aanvragen

Vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet (1 januari 2024) doet u nieuwe aanvragen en meldingen met het nieuwe Omgevingsloket.

U kunt vanaf 1 januari 2024 geen nieuwe aanvragen en meldingen meer indienen via Omgevingsloket online (OLO) of via de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM).

Aanvragen en meldingen worden niet overgezet van OLO en AIM naar het nieuwe Omgevingsloket.

Ook als een aanvraag al in concept is, of de status vooroverleg heeft, is het niet meer mogelijk om deze op of na 1 januari 2024 in te dienen via Omgevingsloket online.

Het nieuwe Omgevingsloket vervangt de volgende loketten:

  • Omgevingsloket online (OLO)
  • Activiteitenbesluit Internet Module (AIM)
  • Ruimtelijkeplannen.nl
  • Meldpunt bodemkwaliteit

Aanvullingen op aanvragen, ingediend voor 1 januari 2024

Na de inwerkingtreding van de Omgevingswet kunt u nog wel aanvullingen indienen op al ingediende aanvragen via OLO. Dat kan tot 1 juli 2024.

Vergunning

Heeft u een vergunning gekregen of een aanvraag ingediend vóór de invoering van de Omgevingswet (1 januari 2024)? Als de gemeente, het waterschap of de provincie u al een vergunning heeft verleend, blijft deze gewoon geldig. U hoeft niets te doen.

Moet de gemeente, het waterschap of de provincie de aanvraag nog behandelen, dan gebeurt dat in principe volgens het oude recht. U moet zorgen dat alle benodigde stukken tijdig zijn aangeleverd.

Bedrijven en particulieren: van Omgevingsloket online (OLO) naar een nieuw Omgevingsloket

Hieronder vindt u de belangrijkste wijzigingen tussen het huidige Omgevingsloket (OLO) en het nieuwe Omgevingsloket.

Inloggen
Omgevingsloket online (OLO) (www.omgevingsloket.nl) Het nieuwe Omgevingsloket (vanaf 1 januari 2024)
Link

www.omgevingsloket.nl

Deze link blijft tot 6 maanden na inwerkingtreding actief voor het doen van aanvullingen op OLO-aanvragen.

omgevingswet.overheid.nl (productie-omgeving), dit is de link vanaf 1 januari 2024, de datum van de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Nu al het nieuwe Omgevingsloket bekijken kan op: dmo.omgevingswet.overheid.nl

Inloggen eHerkenning

Voor het nieuwe Omgevingsloket heeft u een nieuwe dienst nodig. Als u op dit moment inlogt bij het Omgevingsloket Online met eHerkenning, dan maakt u gebruik van de dienst “Omgevingsloket Online” bij de dienstverlener “ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.” U kunt deze ingang tot en met 31 december 2023 gebruiken om aanvragen in te dienen. In het nieuwe jaar kunt u geen aanvragen meer indienen via het huidige loket. Wel kunt u nog aanvullingen op lopende aanvragen indienen via het Omgevingsloket Online tot 1 juli 2024.

Vanaf 1 januari 2024 maakt u gebruik van het Omgevingsloket van het DSO om uw aanvragen in te dienen. Dit nieuwe Omgevingsloket kunt u vinden op de pagina omgevingswet.overheid.nl. Om hier in te loggen maakt u gebruik van de dienst “DSO Omgevingsloket” van de dienstverlener “Digitaal Stelsel Omgevingsloket.”

Wilt u deze nieuwe dienst aanvragen? Vraag dit dan aan bij de contactpersoon voor eHerkenning van uw organisatie. Heeft u nog geen eHerkenning? Dan kunt u eHerkenning aanvragen bij een aantal eHerkenningleveranciers.

Url: https://omgevingsloket.nl/Zakelijk/zakelijk/ AanvraagTab?init=true

  • Betrouwbaarheidsniveau: eH2
  • Dienst: Omgevingsloket Online
  • Dienstverlener: ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Url: https://omgevingswet.overheid.nl/ inloggen

  • Betrouwbaarheidsniveau: eH2
  • Dienst: DSO Omgevingsloket
  • Dienstverlener: Digitaal Stelsel Omgevingswet
Inloggen DigiD

Particulieren loggen in met DigiD.

Dit verandert niet. Particulieren loggen in met DigiD.

Inloggen  niet-ingezetenen

Niet-ingezetenen loggen in met eIDAS of een niet-ingezetene-account

Niet-ingezetenen loggen in met eIDAS of een omgevingsloket-ID.

vergunningcheck en aanvragen
Omgevingsloket online (OLO) (www.omgevingsloket.nl) Het nieuwe Omgevingsloket (vanaf 1 januari 2024)
Vergunningcheck

U kunt de Vergunningcheck gebruiken om te controleren of u een omgevingsvergunning of watervergunning nodig hebt of een melding moet doen. Dit kan tot de datum van de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Vergunningcheck in OLO

Met de Vergunningcheck in het nieuwe Omgevingsloket controleert u of u voor uw werkzaamheden een vergunning moet aanvragen of melding moet doen onder de Omgevingswet.

Op de demo-omgeving en de oefenomgeving kunt u de vergunningcheck al bekijken

Aanvraag indienen

Aanvragen en meldingen indienen via Omgevingsloket online is mogelijk tot de datum van de inwerkingtreding van de Omgevingswet, 1 januari 2024.

Ook als een aanvraag al in concept is, of de status vooroverleg heeft, is het niet mogelijk om deze op of na de datum inwerkingtreding in te dienen via Omgevingsloket online.

Aanvragen en meldingen worden niet overgezet van het bestaande Omgevingsloket Online (OLO) en Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) naar het nieuwe Omgevingsloket van DSO.

Vanaf de datum van de inwerkingtreding van de Omgevingswet kunt u alle aanvragen en meldingen indienen met het nieuwe Omgevingsloket (onderdeel van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Op Home - Omgevingsloket (overheid.nl) kunt u alvast zien hoe dit nieuwe Omgevingsloket er uit komt te zien.
Aanvullen van een aanvraag Het aanvullen van een aanvraag in OLO (door het toevoegen van bijlagen) is mogelijk tot en met 30 juni 2024 (een half jaar na inwerkingtreding van de Omgevingswet). Vanaf 1 juli 2024 kunnen aanvullingen op een OLO-aanvraag worden ingediend via de website/e-mail van het bevoegd gezag of in het nieuwe Omgevingsloket. Dit kan met twee aparte verzoeken: 'Wabo aanvraag of besluit aanvullen' en 'Waterwet aanvraag of besluit aanvullen'. Dit is mogelijk in het nieuwe Omgevingsloket vanaf 1 juli 2024.
Overzicht aanvragen In 'Mijn overzicht' ziet u het overzicht van alle aanvragen en meldingen. Hier kunt u een nieuwe aanvraag of melding starten. Of verder werken in een bestaande aanvraag door deze te openen. Aanvragen en meldingen maken geen onderdeel uit van een project.

Als initiatiefnemers in het Omgevingsloket een vergunningaanvraag of melding hebben ingediend, dan staat deze in het onderdeel Mijn Omgevingsloket onder Mijn projecten. Aanvragen en meldingen worden verzoeken genoemd. Een initiatiefnemer kan aan een bestaand project op 2 manieren een nieuw verzoek toevoegen: door een nieuw verzoek te maken of een ingediend verzoek te kopiëren.

Aanvraag wijzigen na indienen Na indienen kun je een aanvraag niet meer wijzigen. Aanvullen, door bijlagen toe te voegen, kan wel.

Na indienen kan de initiatiefnemer onder het tabblad 'aanvullen' bijlagen toevoegen. Of de eerdere 'antwoorden' van de vragen aanpassen. Er kunnen geen activiteiten worden toegevoegd of verwijderd. Ook de locatie kan niet worden aangepast.

Betrokkene/gemachtigde Een aanvrager kan 1 gemachtigde toevoegen, wijzigen of verwijderen. De aanvrager of gemachtigde kan ook een betrokkene toevoegen.

Initiatiefnemers kunnen meerdere personen of organisaties als deelnemer toevoegen aan hun project. Zie hiervoor de informatie over machtigen in het helpcentrum in het Omgevingsloket

Berichtenverkeer Via e-mail of berichtenbox

Indienen aanvraag: De gemachtigde of de initiatiefnemer die een verzoek indient, krijgt na het indienen van een verzoek een bevestiging te zien op het scherm. En kan naar 'Ingediende verzoeken' om een PDF van het ingediende verzoek te printen of te downloaden.

Hetzelfde geldt voor het indienen van aanvullingen of het intrekken van een aanvraag.

Behandelen aanvraag: De verantwoordelijke instantie stuurt u berichten via de e-mail als u uw e-mailadres heeft opgegeven. Anders krijgt u de berichten via de post. Als particulier ontvangt u de berichten ook in uw Berichtenbox.

Overleg met de gemeente of waterschap voor het indienen van de aanvraag Openstellen vooroverleg: Dit is mogelijk als de behandelende overheid dit toestaat.

Verken uw idee: Heeft u een idee voor een project dat u wilt verkennen? Of heeft u een plan, maar u wilt u eerst de mogelijkheden bespreken voor u het verder uitwerkt? Dan kunt u daarover overleggen met bijvoorbeeld uw gemeente of waterschap. Kijk op de website van uw gemeente of waterschap voor de mogelijkheden.

Conceptverzoek: Initiatiefnemers kunnen een aanvraag indienen als conceptverzoek. Dit kan bij stap 7 'Verzoeken indienen'. Met deze optie wordt gecontroleerd of de initiatiefnemer de juiste informatie heeft ingevuld voordat hij/zij het verzoek definitief indient. Zo voorkomt de initiatiefnemer onnodige vertraging in de behandeling van het definitieve verzoek. Dit kan alleen als de behandelende overheid dit toestaat.

Papieren aanvraag Mogelijk, op homepage papieren formulier samenstellen. Er is geen downloadbaar papieren formulier beschikbaar in het nieuwe Omgevingsloket. Dat komt doordat alle mogelijke activiteiten en vragen dan op 1 formulier zouden moeten staan. Bij elkaar zou dat zo lang worden, dat dat in de praktijk niet werkbaar is voor zowel initiatiefnemers als behandelende organisaties.
Gefaseerde aanvraag Gefaseerde aanvraag is mogelijk. Gefaseerde aanvraag is niet mogelijk.
OLO LAVS-koppeling Melding via OLO LAVS-koppeling in OLO: nieuwe LAVS-melding.

Het is niet mogelijk om vanaf de datum inwerkingtreding de DSO-LAVS koppeling gereed te hebben. Een initiatiefnemer moet vanaf de datum inwerkingtreding een sloopmelding asbestverwijdering in het nieuwe Omgevingsloket doen. Bij het opstellen en indienen van een sloopmelding asbestverwijdering is het niet mogelijk om gegevens uit het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS) op te halen. Alle gegevens moeten door de initiatiefnemer zelf ingevoerd of toegevoegd worden. Het Asbestvolgsysteem blijft wel gewoon bestaan.

Er is wel voorzien om op termijn een koppeling te realiseren. Op dit moment is het tijdspad daarvoor nog niet duidelijk.

Bodemactiviteiten Op dit moment meldt u bodemactiviteiten, zoals graven in de bodem en het toepassen van grond of baggerspecie, via het meldpunt bodemkwaliteit en de meldingsformulieren voor de Wet bodembescherming. Na inwerkingtreding van de Omgevingswet kan dit met het nieuwe Omgevingsloket. Zie hiervoor Melden bodemactiviteiten via het DSO.
Aanvragen verwijderen Aanvragen worden na een jaar na laatste wijziging verwijderd. Aanvragen worden na een jaar na laatste wijziging verwijderd.


Meer informatie en uitleg over het nieuwe Omgevingsloket

In het nieuwe Omgevingsloket kan iedereen informatie over de fysieke leefomgeving op 1 plek bekijken en direct gebruiken.

Startpunt voor bedrijven

Het bedrijfsl­even moet vanaf 1 januari 2024 werken volgens de Omgevings­wet. Om dat te kunnen doen, moeten bedrijven aan de slag met kennis van de wet, anders werken en het Digitaal Stelsel Omgevings­wet (DSO).