Van OLO naar DSO: overheden

Naar verwachting treedt op 1 juli 2022 de Omgevingswet in werking. Vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet kunnen initiatiefnemers geen vergunningaanvragen en meldingen meer indienen via Omgevingsloket online (OLO) en de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM). Dit kan dan via het nieuwe Omgevingsloket, onderdeel van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Hieronder vindt u de belangrijkste wijzigingen in functionaliteiten tussen het huidige Omgevingsloket (OLO) en het nieuwe Omgevingsloket (DSO).

Op deze pagina

Een nieuw Omgevingsloket (onderdeel van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)).

Algemeen

Omgevingsloket online (OLO) Het nieuwe Omgevingsloket, onderdeel van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).
URL Omgevingsloket.nl

In 2021:

pre.omgevingswet.overheid.nl (aansluiten, oefenen) dmo.omgevingswet.overheid.nl (demo geven)

Indienen Aanvragen en meldingen indienen is mogelijk tot 1 juli 2022. Vanaf 1 juli 2022 kunt u alle aanvragen en meldingen indienen met het nieuwe Omgevingsloket (DSO).
Aanvullen Het aanvullen van een aanvraag (door het toevoegen van bijlagen) is mogelijk tot en met 31 december 2022. Ook het behandelen van aanvragen via Omgevingsloket is mogelijk tot en met 31 december 2022. Nieuwe aanvragen en meldingen ontvangt u via het Omgevingsloket (DSO). Maar u ontvangt ook aanvullingen op aanvragen, ingediend voor 1 juli 2022 via OLO. Dit kan nog via e-mail of digikoppeling tot en met 31 december 2022.

OLO: periode van 1 juli 2022 - 31 december 2022

Vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet krijgt u nieuwe aanvragen en meldingen binnen via het DSO. Initiatiefnemers kunnen dan geen nieuwe aanvragen en meldingen meer indienen via OLO of AIM.

Initiatiefnemers kunnen na de inwerkingtreding van de Omgevingswet nog wel aanvullingen indienen op al ingediende aanvragen via OLO. Dat kan tot en met 31 december 2022. Daarna kan het indienen van aanvullingen alleen nog buiten het OLO om.

Krijgt u aanvragen of meldingen binnen die voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn ingediend? Dan moet u die volgens de oude wet afhandelen. Ook kunt u aanvullingen verwachten via OLO. Uw vergunning- of zaaksysteem moet daarom 2 soorten processen tegelijk aankunnen: volgens de oude wet en volgens de Omgevingswet.

Alle informatie over het nieuwe digitaal stelsel vindt u op de website Informatiepunt Leefomgeving.

Omgevingsloket: van OLO naar DSO

OLO-DSO
Omgevingsloket online (OLO)> Het nieuwe Omgevingsloket, onderdeel van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).
Berichtenverkeer E-mail of digikoppeling/webservices.

Geen e-mail. Overheden sluiten verplicht aan met 3 lokale systemen om:

 • aanvragen en meldingen te ontvangen.
 • omgevingswetbesluiten te publiceren.
 • toepasbare regels aan te leveren.
Behandel- en beheermodule Er is een behandel- en een beheermodule: inloggen met een omgevingsloketaccount voor baliemedewerker, coördinator, behandelaar en beheerder. Er is geen behandel- of beheermodule. Behandelen en beheren gaat via het eigen systeem.
Taken of API's De lokale beheerder of coördinator werkt met taken. Alle functionaliteiten en gegevens van het loket worden aangeboden als services. Ook wel bekend als API's (Application Programming Interface). API's zorgen ervoor dat softwareprogramma's onderling met elkaar kunnen communiceren.
Behandeldienst In de beheermodule stelt de lokaal beheerder een behandeldienst in.

Behandeldienst instellen met een API of via STTR software. Behandeldienst instellen is mogelijk op activiteit, locatie en toestemming.

Op de oefenomgeving (pre-productieomgeving) van het DSO zijn de omgevingsdiensten als behandeldienst ingesteld voor de basistaken.

Op de productie-omgeving moet u voor 1 juli 2022 een behandeldienst instellen.

Toepasbare regels Toevoegen van lokale regels vergunningcheck of lokale vragen aanvraagformulier: in de beheermodule door de lokale beheerder. Het toevoegen van toepasbare regels (vragenbomen) gaat via het regelbeheersysteem van de eigen organisatie. Dat is aangesloten op de Registratie Toepasbare Regels (RTR).
Samenwerken Advies vragen kan via de behandelmodule in OLO of via digikoppeling/eigen systeem. Als overheid sluit u aan op de Samenwerkfunctionaliteit (met een API) om samen te werken met ketenpartners. Bijvoorbeeld tijdens het behandelen van vergunningaanvragen. U werkt samen vanuit uw eigen zaak- of vergunningensysteem.

Adviesorganisaties zonder zaak- of vergunningensysteem kunnen samenwerken via het webportaal van de Samenwerkfunctionaliteit. Hiervoor loggen ze in met eHerkenning (niveau 3).

Overzicht aanvragen Een overzicht met ingediende aanvragen en meldingen staat in de behandelmodule. En de aanvragen staan op de ftp-server. Er is geen ftp-server. Er is geen overzicht met aanvragen. Aanvragen worden direct overgehaald naar het eigen zaak- of vergunningsysteem. De digikoppeling werkt met retry-mechanismen. En blijft het notificatiebericht net zo lang versturen totdat dit goed aankomt.
Aanvraag of aanvulling opnieuw versturen De lokale beheerder kan een aanvraag of aanvulling opnieuw versturen. Dit kan door in het OLO de aanvraag te openen en de taak 'aanvraag opnieuw versturen' uit te voeren. Dit is niet mogelijk en niet meer nodig. Na het versturen van een triggerbericht komt er vanuit uw organisatie een ontvangstbevestiging (of 'acknowledgement') terug. Als DSO geen ontvangstbevestiging terug krijgt zal DSO het bericht opnieuw aanbieden tot het afgeleverd kan worden. Er vindt monitoring plaats, als DSO geen ontvangbevestiging terug krijgt zal in de productiefase van het DSO er ook een incidentmelding worden aangemaakt. Na 9 keer geen ontvangstbevestiging te hebben ontvangen nemen we contact op met de organisatie. Zo kent DSO een gegarandeerde aflevering.
Aanvulling op een aanvraag Aanvulling komt in loket en op ftp-server

Als een initiatiefnemer een aanvulling indient, krijgt u als bevoegd gezag een verzoekmelding. Het bijbehorende verzoeknummer heeft een extra volgnummer. Dat nummer begint bij 001 en loopt op na elke aanvulling. In de aanvulling staat ook de rest van de aanvraag. Uw zaaksysteem vergelijkt de eerdere aanvraag met de aanvraag na de aanvulling. Zo ziet u de aanvulling in uw systeem.

Wanneer een aanvulling wordt gedaan op een aanvraag worden alle bijlagen opnieuw ingestuurd. Met de softwareleverancier zal bevoegd gezag moeten bezien of en hoe bijlagen die al zijn ingediend worden gescand op veranderingen/danwel niet opnieuw in het zaaksysteem komen.

Wijzigen bevoegd gezag Via een taak in OLO of het eigen systeem. Leverancier kan dit inbouwen in het eigen systeem van een organisatie.
Behandeling overdragen aan andere organisatie Mogelijk voor een coördinator van een aanvraag, met een taak. Mogelijk, als overheid kunt u een verzoek na ontvangst doorsturen naar een behandeldienst. Dit kan met de service Verzoek afhandelen.
Vooroverleg/omgevingsoverleg Vooroverleg. Dit kan via het Omgevingsloket als het bevoegd gezag dit toestaat. Dit staat aan of uit. Omgevingsoverleg. Overheden kunnen per activiteit en/of toestemming bepalen of ze omgevingsoverleg via het DSO ondersteunen. Dit gaat met een API of STTR software. Er zijn standaardinstellingen. Voor een gemeente is omgevingsoverleg standaard nooit toegestaan.
Aanvullen van bijlagen tijdens het omgevingsoverleg Mogelijk In ontwikkeling
Aanvraag doen op papier Mogelijk Er komt een functionaliteit om een papieren formulier te downloaden, te printen en daarna schriftelijk te versturen. Hiervoor hoeft niet ingelogd te worden. Deze functionaliteit is op dit moment nog in ontwikkeling, maar zal vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet beschikbaar zijn. Er komt geen wettelijke verplichting om digitaal in te dienen, maar digitaal indienen heeft wel de voorkeur.
'Ambsthalve invoeren' van een papieren aanvraag Het digitaliseren van een aanvraag die op papier is ontvangen is mogelijk. Dit kan met de rol baliemedewerker. Het invoeren van een aanvraag of omgevingsoverleg (ambtelijk invoeren) in het DSO wordt niet voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet gerealiseerd. De verwachting is dat dit halverwege 2022 wel mogelijk gaat worden. Tot die tijd kan een bevoegd gezag verzoeken die op papier zijn binnengekomen in het eigen zaak of vergunningensysteem opvoeren.
Communicatie naar aanvrager Via OLO of eigen systeem Alle initiatiefnemers krijgen na het indienen van een verzoek een bevestiging te zien in hun scherm. Burgers krijgen na het indienen van een verzoek ook een automatische notificatie van DSO via de berichtenbox. In de toekomst krijgen bedrijven dit ook. Dit geldt ook bij het indienen van aanvullingen of het intrekken van een aanvraag.

Voor de verdere communicatie (zoals status, aanvullende stukken of het besluit) bepaalt de overheid zelf hoe ze communiceert met initiatiefnemers.

Aanvraag doen als organisatie Aanvraag doen in de rol baliemedewerker of met eHerkenning (niveau 2). Aanvraag doen met eHerkenning (niveau 2).
Aanvulling vragen, statusupdates, beschikking Via OLO of eigen systeem. Via eigen systeem
Gefaseerde aanvraag Gefaseerde aanvraag is mogelijk. Gefaseerde aanvraag verdwijnt onder de Omgevingswet.

Het verschijnsel "onlosmakelijkheid" uit de Wabo speelt niet meer onder de Omgevingswet. Er mag dus altijd worden gewerkt met deelvergunningen. Voor een gefaseerde vergunningverlening geldt speciaal overgangsrecht op grond van artikel 4.79 van de Invoeringswet Omgevingswet.

Gerelateerde aanvraag/seintje naar beide bevoegd gezagen als een aanvraag voor lozingen (waterschap) en niet- lozingen wordt gedaan

Wanneer een aanvrager een gecombineerde aanvraag indient (bijvoorbeeld een melding in het kader van de waterwet in combinatie met een aanvraag omgevingsvergunning), wordt de aanvraag ná het indienen gesplitst in:

 • melding (ingediend bij de waterbeheerder)
 • aanvraag (ingediend bij gemeente of provincie).

Beide organisaties hebben inzage in de gerelateerde melding/aanvraag.

In ontwikkeling.
Grootte bijlagen U kunt maximaal 25 bestanden tegelijk toevoegen. Een bestand of een set bestanden mag maximaal 200 MB groot zijn. Een bestand mag 250 MB groot zijn.
Bestandsformaat bijlagen

Toegestaan:

 • Foto's: .png en .jpg
 • Ingescande documenten: .tiff, .jpg, .pdf (PDF/A-1a, PDF/A-1b en PDF 1.4)
 • Officedocumenten: .pdf (PDF/A-1a en PDF 1.4)
 • Tekeningen: .pdf (PDF/X en PDF 1.4)

Deze bestandsformaten zijn archiefwaardig.

Als achtergrondinformatie ook:

 • ArcGIS-compatible bestanden: .shp, .shx, .dbf, .prj, .shp.xml, .sbn, .sbx en .lyr
 • CAD-bestanden: .dwg en .dxf
 • Bim-bestanden: .ifc en .ifcxml
 • Spreadsheet: .xls en .ods
 • XML-documenten: .xml
 • Proteus3-bestanden: .sdf
Formele bestandsformaten (artikel 7.1a,lid 1 van de Omgevingsregeling, geconsolideerde versie):
 • Foto’s en gescande documenten: PNG, TIFF
 • Digitale documenten: ODT 1.2, PDF/A-1, PDF/A-2
 • Tekeningen: PDF/A-2, SVG
 • Spreadsheets: CSV, ODS 1.2, PDF/A

Deze bestandsformaten zijn archiefwaardig.

Als achtergrondinformatie ook:

 • Digitale documenten: DOC, DOCX, PDF 1.7
 • Foto’s en gescande documenten: JPEG
 • Geografische bestanden (2D en 3D): GML 3.3.1, ESRI SHAPE (inclusief aanvullende metabestanden)
 • Tekeningen: DXF, PDF 1.7
 • Bim-bestanden (2D en 3D): IFC en IFCXML
 • Spreadsheets: XLS, XLSX
  Data: XML en RDF
 • Lozingsrisico’s: SDF
 • CAD bestanden: DWG, DGN en DXF
Basisregistraties BAG, GBA, NHR Er komt in het DSO een koppeling met de registers persoonsgegevens (Basisregistratie persoonsgegevens (BRP)) en zakelijke gegevens (Handelsregister). Zodra deze koppelingen er zijn en iemand inlogt met eHerkenning of DigiD, vult het Omgevingsloket deze velden automatisch in, zodat er geen foute informatie wordt verschaft aan de bevoegd gezagen of behandeldiensten. Alleen het e-mailadres en telefoonnummer worden niet automatisch ingevuld, omdat deze informatie niet de registers staat.
Wet Kwaliteitsborging bouw n.v.t.

De aanvraag voor een vergunning voor de Wkb wordt opgeknipt in een ruimtelijke en een technische bouwactiviteit. In de ruimtelijke activiteit wordt een aanvraag voor een vergunning gedaan. In de technische activiteit kan het begin van de bouwwerkzaamheden worden gemeld (na het verlenen van een vergunning) en ook de gereedmelding van het bouwwerk (na de bouwwerkzaamheden).

De indieningsformulieren voor de technische bouwactiviteit zijn al aanwezig: namelijk voor het indienen van een vergunning, een melding en een informatieplicht. Het Rijk maakt nog een vergunningcheck voor de Wkb. Dat gebeurt waarschijnlijk dit najaar.

Van AIM naar DSO

Vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet kunnen initiatiefnemers geen meldingen meer indienen via de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM).  Dit kan dan met het nieuwe Omgevingsloket (DSO).

AIM-DSO
Activiteitenbesluit Internet Module (AIM, aimonline.nl) Omgevingsloket (DSO)
Beheermodule Er is een beheermodule (AIM Admin) inloggen met eHerkenning. Er is geen beheermodule.
Maatregelchecker AIM maatregelchecker Maatregelen op maat.
Melding behandelen De AIM werkt met 'Deelnemers'. Het bevoegd gezag kan zelf deelnemer zijn wanneer zij zelf hun meldingen verwerken en behandelen. Zij kunnen ook een andere organisatie, zoals een omgevingsdienst, een mandaat geven om hun AIM-meldingen te verwerken en behandelen. In dat geval is de omgevingsdienst de deelnemer voor het bevoegd gezag. Meldingen komen direct binnen in het eigen systeem van het bevoegd gezag en kunnen daar behandeld worden. Een behandeldienst kan van het bevoegd gezag een mandaat krijgen op activiteit via een API.

Meer informatie


Presentaties spreekuur Omgevingswet

Op het spreekuur Omgevingswet is maandelijks een themasessie 'van OLO naar DSO'. U vindt hier de presentaties.