Uitleg StUF-LVO binnen Omgevingsloket online

Omgevingsloket online gebruikt de standaard uitwisselingsformat (StUF) voor digitale berichtenuitwisseling met de backoffices van behandelende overheden.

Met elke release van het loket kunnen er gegevens worden toegevoegd aan een gegevensverzameling. Bij elke release wordt beoordeeld of er een nieuwe StUF-LVO moet worden uitgebracht. Omgevingsloket online ondersteunt altijd drie StUF-LVO-versies. Momenteel ondersteunt het loket StUF-LVO 3.05, 3.11 en 3.12. Maximaal één keer per jaar wordt een nieuwe versie geïntroduceerd. In bestaande sectormodellen StUF-LVO worden geen wijzigingen aangebracht. Een nieuwe versie is bijvoorbeeld nodig om antwoorden van wetswijzigingen te kunnen doorgeven in het StUf bericht.

StUF is een standaard voor berichten uitwisseling die gebaseerd is op de GEMMA, de gemeentelijke referentie architectuur. De StUf-standaard is een structuur die aangeeft dat de informatie in een bericht is opgebouwd uit verschillende lagen met gegevensverzamelingen.

Er zijn basislagen bedacht van gegevens die men meestal onder overheden uitwisselt. Daarin staan naast technische afspraken ook definities over zaken (BG zaken). Op de basislagen staan lagen met specialistische informatie. Op deze pagina wordt aangegeven hoe Omgevingsloket online omgaat met de standaard.

StUFversies en StUFbeleid

Omgevingsloket online ondersteunt altijd drie StUF-LVO-versies. Organisaties kunnen in het loket onder het tabblad beheer bij organisatiebeheer invullen op welke StUF-LVO versie het elektronische xmlbericht gebaseerd moet zijn.

Omgevingsloket online ondersteunt drie StUF-LVO-versies:

 • StUF-LVO 3.05
 • StUF-LVO 3.11
 • StUF-LVO 3.12

schematische voorstelling van StUF-LVO 3.05

stuf305

StUF-LVO 3.1X

In de StUF-LVO versie 3.05 zijn basisgegevens (StUF BG) gebaseerd op GFO Basisgegevens 1998. Zaakgegevens (StUF ZKN) zijn in de 3.0x versie gebaseerd op de GFO Zaken 2004. In StUF versie 3.1x is het generieke deel StUF BG gebaseerd op de RSGB (Referentiemodel voor het stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens). Het generieke deel StUF ZKN is gebaseerd op de RGBZ(Referentiemodel Gemeentelijke Basisgegevens Zaken).

Vanaf StUF-LVO 3.12 is ook watervergunning informatie opgenomen in de gegevensverzameling voor berichten.

Schematische voorstelling van StUF-LVO 3.1x

stuf31x

Opbouw van StUf- LVO 3.1x

StUF Vergunningen (generiek)

Binnen het StUF Omgevingsrecht sectormodel (StUF-LVO) is een (horizontaal) deel ingericht voor de generieke elementen rondom vergunningen. Deze generieke elementen zijn zowel voor een WABO vergunning als een Water vergunning geschikt. De afkorting voor StUF Vergunningen (generiek) is vrg.

StUF-LVO deel WABO

Binnen het StUF Omgevingsrecht sectormodel is een (verticaal) deel ingericht voor de specifieke WABO elementen, bijvoorbeeld WABO werkzaamheden, onderdelen e.d. elementen. Binnen dit verticale deel worden de specifieke delen die te maken hebben met een WABO aanvraag geplaatst. De afkorting die gebruikt wordt voor StUF WABO is omv.

StUF-LVO deel Water

Binnen het StUF Omgevingsrecht sectormodel is een (verticaal) deel ingericht voor de specifieke Water elementen, bijvoorbeeld Watervergunning werkzaamheden, meldingen, onderdelen e.d. elementen. Binnen dit verticale deel worden de specifieke delen die gaan over een Water aanvraag geplaatst. De afkorting die gebruikt wordt voor StUF Water is wwv.

Gegevensmodel Omgevingsloket online

gegevensmodel

grotere afbeelding (gif, 38 kB)

Het gegevensmodel van het omgevingsloket is uitgebreid met drie componenten door het invoeren van de Watervergunning in het loket. Binnen "object" is het object "Water" toegevoegd. Deze bevat het object aanduiding voor Water. Binnen "locatie aanduiding" zijn de objecten "kilometerraai" en "Coördinaten" toegevoegd. Kilometerraai is een specifieke Watervergunning locatie aanduiding. "Coördinaten" is een locatie aanduiding die voor zowel de WABO als de Watervergunning gebruikt kunnen worden. Het gegevensmodel van het omgevingsloket is in eerste instantie niet ontworpen volgens RSGB en RGBZ, en zal niet worden aangepast hieraan. Waar er verschil bestaat tussen gegevens uit het gegevensmodel en velden die in StUF 3.1x gebaseerd zijn op RSGB en RGBZ, zullen de gegevens vertaald worden tijdens het maken van de berichten.

Verschillen tussen het gegevensmodel Omgevingsloket online en RSGB/RGBZ

Het gegevensmodel van Omgevingsloket online is gebaseerd op elementen uit het onder andere het RSGB, GFO zaken en Omgevingsloket specifieke elementen. Het gegevensmodel is niet volledig is gebaseerd op de huidige referentie standaarden. Mogelijk is er veldniveau verschil tussen het Omgevingsloket gegevensmodel en de in StUF-LVO 3.10 en 3.11 gehanteerde RSGB en RGBZ standaarden. In hoofdlijnen worden de volgende onderdelen van het omgevingsloket gegevensmodel in het berichtenverkeer geplaatst binnen StUF BG 3.10 en 3.11 (obv RSGB):

 • Natuurlijk persoon
 • Niet Natuurlijk persoon
 • Gebouwd object
 • Benoemd terrein
 • Inrichting
 • Adres (Nederland)
 • Adres (Buitenland)
 • Kadastrale aanduiding

In hoofdlijnen worden de volgende onderdelen van het omgevingsloket gegevensmodel in het berichtenverkeer geplaatst binnen StUF ZKN 3.10 en 3.11 (obv RGBZ):

 • Document bijlage
 • Document beschikking
 • Document overig

De overige delen van het Omgevingsloket gegevensmodel worden geplaatst binnen het sectormodel Omgevingsrecht. Het omgevingsloket is niet gebaseerd op Zaken (RGBZ), maar gaat uit van de aanvraag ((nog) niet zijnde een zaak). Een Bevoegd Gezag heeft wel de mogelijkheid om een zaaknummer te koppelen aan de aanvraag, dit wordt ook in het omgevingsloket vastgelegd. Het zaaknummer wordt volgens RGBZ toegepast en in StUF ZKN 3.10 en 3.11 (RGBZ) geplaatst.

Bij elke release wordt beoordeeld of de gegevens uit Omgevingsloket online al in de RSGB of RGBZ zijn opgenomen. Wanneer een gegeven niet is opgenomen dan wordt het gegeven aan de StUF-LVO gegevensverzameling toegevoegd. In de ontwerpdocumenten bij elke release FO OLO versie 2.x en het FO Bijlage Gegevensmodelstaat voor elk van de relevante onderdelen van het Omgevingsloket gegevensmodel hoe deze geplaatst worden in de StUF-LVO 3.1X standaard,
De extra gegevens worden door uitbreidingen (extensions) te maken op de bestaande basis berichtdelen.

StUF beleid Introductie StUF-LVO

Met elke release van het loket kunnen er gegevens worden toegevoegd aan een gegevensverzameling. Bij elke release wordt beoordeeld of er een nieuwe StUF-LVO moet worden uitgebracht.

Het omgevingsloket ondersteunt maximaal 3 StUF-LVO versies. Momenteel ondersteunt het loket StUF-LVO 3.05, 3.11 en 3.12. Maximaal één keer per jaar wordt een nieuwe versie geïntroduceerd. In bestaande sectormodellen StUF-LVO worden geen wijzigingen aangebracht. Een nieuwe versie is bijvoorbeeld nodig om antwoorden van wetswijzigingen te kunnen doorgeven in het StUf bericht.

Met release 2.9 is een laatste sectormodel uitgebracht: StUF-LVO 3.12. In deze versie zijn gegevens over besluit bodemenergiesystemen toegevoegd.