RGBZ typeringen bijlagen

Bij een aanvraag kunnen door een aanvrager gegevens in bijlagen worden toegevoegd. In het RGBZ-standaard zijn documenteigenschappen benoemt, zoals tekening, rapport.

De naam van de bijlage, de werkzaamheid waarbij de bijlage behoort, de versie van de bijlage en de typering van de bijlage wordt weergegeven in de xml-berichten.

In xml-berichten die gebaseerd zijn op StUF-LVO 3.1x wordt nog een extra typering aan een bijlage meegegeven: een RGBZ typering. Hieronder staat het overzicht van alle 135 mogelijk bijlagen en de RGBZ typering.

De RGBZ-typering wordt door de landelijk beheerder onderhouden en aangevuld per release.

RGBZ typering
Bijlage specificatie Omgevingsloket online RGBZ-typering
Aanduiding alarminstallatie RAPPORT
Asbestinventarisatierapport RAPPORT
Anders RAPPORT
Bestemmingsplan, beheersverordening en bouwverordening RAPPORT
Bestemmingsplan, beheersverordening en bouwverordening complexere bouwwerken RAPPORT
Bestemmingsplan, beheersverordening en bouwverordening eenvoudige bouwwerken RAPPORT
Bewijsmiddel slopen RAPPORT
Bouwveiligheidsplan Gegevens en bescheiden over veiligheid en het voorkomen van hinder RAPPORT
Brandveiligheid RAPPORT
Bruikbaarheid bouwwerk RAPPORT
Constructieve veiligheid RAPPORT
Constructieve veiligheid complexere bouwwerken RAPPORT
Constructieve veiligheid eenvoudige bouwwerken RAPPORT
Energiezuinigheid en milieu RAPPORT
Gegevens (gedeeltelijk) slopen monument RAPPORT
Gegevens activiteiten in de waterbodem uitvoeren TEKENING (TECHNISCH)
Gegevens activiteiten in, op of nabij een waterkering uitvoeren RAPPORT
Gegevens afleveren van motorbrandstoffen RAPPORT
Gegevens afvalstoffen die in de inrichting ontstaan RAPPORT
Gegevens afvalstoffen van derden RAPPORT
Gegevens afvalverbranding RAPPORT
Gegevens afvalwater RAPPORT
Gegevens autowrakken RAPPORT
Gegevens BBT RAPPORT
(2.7,Gegevens beplanting in of nabij een oppervlaktewaterlichaam) aanbrengen
Gegevens beplanting aanbrengen of verwijderen
TEKENING (TECHNISCH)
Gegevens beschermingsgebieden waterwinning RAPPORT
Gegevens beschoeiing (oeververdediging) plaatsen RAPPORT
Gegevens bodem RAPPORT
Gegevens bouwwerken, niet zijnde gebouwen, oprichten in de Noordzee RAPPORT
Gegevens brug aanleggen, wijzigen of verwijderen RAPPORT
Gegevens compressor RAPPORT
Gegevens dam (met of zonder duiker) aanleggen, wijzigen of verwijderen TEKENING (TECHNISCH)
Gegevens en bescheiden over veiligheid en het voorkomen van hinder t.b.v. sloopwerkzaamheden RAPPORT
Gegevens energie RAPPORT
Gegevens externe veiligheid RAPPORT
Gegevens fakkelinstallatie RAPPORT
Gegevens gassen RAPPORT
Gegevens gebruik monument RAPPORT
Gegevens gebruik gesloten stortplaatsen RAPPORT
Gegevens geluid en trillingen RAPPORT
Gegevens geur RAPPORT
Gegevens gevaarlijke stoffen in verpakking RAPPORT
Gegevens groen- en/of GFT-afval RAPPORT
Gegevens grootschalige energieproductie RAPPORT
Gegevens handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening RAPPORT
Gegevens handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden RAPPORT
Gegevens handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten RAPPORT
Gegevens houden van dieren RAPPORT
Gegevens houtopstanden RAPPORT
Gegevens kabels of leidingen aanleggen RAPPORT
Gegevens koel- en vriesinstallaties RAPPORT
Gegevens ligplaats innemen TEKENING (TECHNISCH)
Gegevens lucht RAPPORT
Gegevens melding aanleg gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen RAPPORT
(2.7, Gegevens melding Besluit glastuinbouw) TEKENING (TECHNISCH)
Gegevens melding Besluit lozen buiten inrichtingen RAPPORT
Gegevens melding Besluit lozing afvalwater huishoudens RAPPORT
Gegevens Melding lozing in de bodem of de riolering buiten inrichtingen RAPPORT
Gegevens melding Lozingenbesluit open teelt en veehouderij rapport
Gegevens melding rijkswaterstaatswerk gebruiken RAPPORT
Gegevens melding water in de bodem brengen of eraan onttrekken RAPPORT
Gegevens melding water in een oppervlaktewaterlichaam brengen of eraan onttrekken TEKENING (TECHNISCH)
Gegevens melding water in rijkswater brengen of eraan onttrekken TEKENING (TECHNISCH)
Gegevens melding waterstaatswerk gebruiken
Gegevens melding Waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken
RAPPORT
Gegevens MER-(beoordelings)plicht RAPPORT
Gegevens metaalelektro RAPPORT
Gegevens mijnbouwwerk RAPPORT
Gegevens milieujaarverslag RAPPORT
Gegevens natuur ontwikkelen of inrichten RAPPORT
Gegevens niet-technische samenvatting RAPPORT
Gegevens omgevingsvergunning beperkte milieutoets RAPPORT
Gegevens oppervlaktewaterlichaam dempen TEKENING (TECHNISCH)
Gegevens oppervlaktewaterlichaam graven TEKENING (TECHNISCH)
Gegevens opslag van baggerspecie RAPPORT
Gegevens opslag van grond en/of zand in een depot RAPPORT
Gegevens overige activiteiten in of nabij een oppervlaktewaterlichaam uitvoeren RAPPORT
Gegevens overige wijzigingen monument RAPPORT
Gegevens procesindustrie RAPPORT
Gegevens slopen in beschermd stads- of dorpsgezicht RAPPORT
Gegevens steiger of vlonder bouwen, wijzigen of verwijderen RAPPORT
Gegevens stoffen brengen in een oppervlaktewaterlichaam of op een zuiveringtechnisch werk RAPPORT
Gegevens stoffen in zee brengen RAPPORT
Gegevens stookinstallatie RAPPORT
Gegevens stortplaats RAPPORT
Gegevens stuifgevoelige stoffen RAPPORT
Gegevens tunnelveiligheid RAPPORT
(2.7, Gegevens verhard oppervlak (waaronder dakoppervlak) aanbrengen)
Gegevens versnelde afvoer regenwater door verhard oppervlak
TEKENING (TECHNISCH)
Gegevens verkeer en vervoer RAPPORT
Gegevens verplaatsen monument RAPPORT
Gegevens verstoren (archeologisch) monument RAPPORT
Gegevens verven RAPPORT
Gegevens vloeistoffen in tanks RAPPORT
Gegevens vuurwerk RAPPORT
Gegevens water brengen in of onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam RAPPORT
Gegevens water in de bodem brengen of eraan onttrekken RAPPORT
Gegevens waterpeil wijzigen RAPPORT
Gegevens waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken RAPPORT
Gegevens weg aanleggen of veranderen RAPPORT
Gegevens werk of werkzaamheden uitvoeren RAPPORT
Gegevens wijzigen monument door bouwen RAPPORT
Gegevens wijzigen monument door werk of werkzaamheid (aanleg) RAPPORT
Gegevens windturbine RAPPORT
Gegevens winning van oppervlaktedelfstoffen RAPPORT
Gelijkwaardigheid RAPPORT
Gelijkwaardigheid brandveilig gebruik RAPPORT
Gezondheid RAPPORT
Gezondheid complexere bouwwerken RAPPORT
Installaties RAPPORT
Installaties complexere bouwwerken RAPPORT
Kleurenfoto's reclame FOTO
Kwaliteitsverklaringen RAPPORT
Onderzoeksr­apport gevaarlijk afval RAPPORT
Ontwerptekening nieuwe of gewijzigde uitrit TEKENING (TECHNISCH)
Overige documenten slopen RAPPORT
Overige gegevens veiligheid RAPPORT
Plattegrond brandveilig gebruik TEKENING (TECHNISCH)
Plattegrond milieu TEKENING (TECHNISCH)
Plattegronden en doorsneden bouwen eenvoudige bouwwerken TEKENING (TECHNISCH)
Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen TEKENING (TECHNISCH)
Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen complexere bouwwerken TEKENING (TECHNISCH)
Procesbeschrijving milieu RAPPORT
Rapportages slopen RAPPORT
Situatieschets brandveilig gebruik KAART (GEOGRAFISCH)
Situatietekening beschermingsgebieden waterwinning KAART (GEOGRAFISCH)
Situatietekening gebruik gesloten stortplaatsen KAART (GEOGRAFISCH)
Situatietekening gesloten bodemenergiesysteem KAART (GEOGRAFISCH)
Situatietekening kappen KAART (GEOGRAFISCH)
Situatietekening milieu KAART (GEOGRAFISCH)
Situatietekening roerende zaken KAART (GEOGRAFISCH)
Situatietekening uitrit KAART (GEOGRAFISCH)
Situatietekening werk of werkzaamheden uitvoeren KAART (GEOGRAFISCH)
Situatietekening, kaart of foto KAART (GEOGRAFISCH)
Situatietekening, kaart of foto KAART (GEOGRAFISCH)
Tekening slopen TEKENING (TECHNISCH)
Tekeningen reclame TEKENING (TECHNISCH)
Welstand RAPPORT