Wat betekent de AVG-verantwoordingsplicht voor bevoegd gezagen bij gebruik van het OLO/AIM?

Vraag

Moeten gemeenten en andere bevoegd gezagen die gebruik maken van het OLO en AIM, hiervoor een ‘verwerkersovereenkomst’ met het ministerie opstellen?

Antwoord

In Omgevingsloket online (OLO) en de activiteiten internet module (AIM) kan een burger of bedrijf digitaal een aanvraag of melding doen voor omgevingsvergunningen en watervergunningen. De verdere afhandeling van de aanvraag of melding vindt plaats bij het bevoegd gezag dat de toestemming of vergunning verleent.

Omgevingsloket online en de AIM zijn de ‘postbus’ die de gegevens doorgeleiden naar het bevoegd gezag. De betrokken ministeries (BZK voor OLO en I&W voor de AIM) hebben als verwerkersverantwoordelijke een registratie opgesteld voor de werking van de loketten.

Het bevoegd gezag is na ontvangst van de aanvragen/meldingen zelf verantwoordelijk voor het conform de AVG omgaan met de gegevens. Op de site van de autoriteit persoonsgegevens is meer informatie opgenomen over uw AVG-plichten.