Is het mogelijk een toestemming voor de publicatie van persoonsgegevens in te trekken?

Vraag

Is het mogelijk een toestemming voor de publicatie van persoonsgegevens in te trekken?

Antwoord

In Omgevingsloket online heeft de aanvrager de mogelijkheid toestemming te geven voor de publicatie van persoonsgegevens. Wanneer een aanvrager toestemming geeft mag het bevoegd gezag deze gegevens opnemen in de aankondiging van de aanvraag en de (ontwerp) beschikking op internet en in de lokale nieuwsbladen. Het Burgerservicenummer (BSN) wordt nooit gepubliceerd.

De toestemming of het onthouden van toestemming voor de publicatie van persoonsgegevens is opgenomen in de aanvraag. De aanvraag is een juridisch document. Na indiening van een aanvraag via Omgevingsloket online wordt deze aanvraag "bevroren". Het is daarom niet meer mogelijk een aanvraag te wijzigen.

De aanvrager kan de toestemming dus niet intrekken. Als een aanvrager zich bedenkt en gegevens niet openbaar gemaakt wil hebben bij publicatie, kan de aanvrager contact opnemen met het bevoegd gezag. Een andere mogelijkheid is om het publicatiebezwaar als een aanvulling in te dienen bij het bevoegd gezag (via Omgevingsloket online).

Overigens geldt dit alleen voor de publicatie. Het bevoegd gezag moet alle op een besluit betrekking hebbende stukken ter inzage leggen. Dit houdt in dat de aanvraag inclusief persoonsgegevens ter inzage wordt gegeven.