Omgevingsloket online en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Vraag

Hoe verhoudt Omgevingsloket online zich tot de privacyregels in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)?

Antwoord

Omgevingsloket online registreert persoonsgegevens en BSN gegevens als wettelijk identificatiemiddel van onder andere aanvragers van de omgevingsvergunning en de watervergunning. Bij de verwerking van verstrekte Persoonsgegevens voldoet Omgevingsloket online aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Omgevingsloket online vraagt om deze persoonsgegevens op grond van de regels in de Algemene wet bestuursrecht, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Waterwet. Omgevingsloket online faciliteert het bevoegd gezag en de aanvrager in de vergunning/meldingprocedure. Dat  maakt dat de gegevens nodig zijn. De gegevens worden door Omgevingsloket online tijdelijk bewaard en niet gearchiveerd. Het bevoegd gezag verzorgt de archivering conform wettelijke regels.