Waar is bepaald dat persoonsgegevens moeten worden opgenomen in de aanvraag/melding?

Vraag

Waar is bepaald dat persoonsgegevens moeten worden opgenomen in de aanvraag/melding? En welke regels stelt de AVG verder aan de verwerking en archivering van een Omgevingsloket online aanvraag?

Antwoord

Op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming  (AVG) is het toegestaan om persoonsgegevens te vragen wanneer dit vereist is op grond van een wettelijk voorschrift. Voor de aanvraag voor de Waterwet en de Wabo is dit wettelijk bepaald.

In het Besluit omgevingsrecht (Bor) is bepaald dat een aanvraag via elektronische weg kan worden gedaan via Omgevingsloket online (artikel 4.1 Bor) of via het formulier uit Omgevingsloket online (artikel 4.2 Bor, het door de minister vastgestelde formulier is het formulier uit Omgevingsloket online). In de algemene wet bestuursrecht (artikel 4.2 Awb) en de Ministeriële regeling omgevingsrecht (artikel 1.2 Mor) zijn bepalingen opgenomen over persoonsgegevens die in de aanvraag moeten worden vermeld. In de wetgeving is dus bepaald dat een aanvraag bepaalde persoonsgegevens moet bevatten om hem in behandeling te kunnen nemen.

In de privacyverklaring van Omgevingsloket online is toegelicht welke gegevens moeten worden opgenomen en wat hiermee gebeurt. Overigens wordt in het geval van een particuliere aanvraag gevraagd om het Burgerservicenummer (BSN) of Identificatienummer Europees burger (eIDAS). Dit persoonsgegeven is alleen van belang voor de verwerking van de aanvraag bij het bevoegd gezag. Het wordt niet vermeld in de publiceerbare aanvraag en niet ter inzage gelegd.

De aanvrager kan in Omgevingsloket online aangeven dat zij bepaalde gegevens niet gepubliceerd willen hebben. In omgevingsloket online is toegelicht wat dit betekent: "Bevoegd gezagen publiceren aanvragen/meldingen en besluiten in lokale nieuwsbladen en tegenwoordig steeds vaker op internet. Voor publicatie op internet is uw uitdrukkelijke toestemming nodig! Als u niet wilt dat uw persoons- en adresgegevens op internet (of anderszins) openbaar worden gemaakt, kies dan voor antwoord ‘Nee’. Uw Burgerservicenummer wordt nooit gepubliceerd."

Deze gegevens zijn overigens wel in te zien wanneer iemand een aanvraag inziet bij het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag moet alle op een besluit betrekking hebbende stukken ter inzage leggen. Dit houdt in dat de aanvraag inclusief persoonsgegevens ter inzage wordt gegeven. Het niet publiceren van de persoonsgegevens houdt alleen in dat in de publicatie in op internet of in de lokale nieuwsbladen de persoonsgegevens niet worden vermeld.