Wie is het bevoegd gezag?

Vraag

Wie is het bevoegd gezag voor mijn aanvraag?

Antwoord

Het bevoegd gezag is de instantie die de vergunningaanvraag beoordeelt en een beschikking afgeeft. Voor de omgevingsvergunning is dat meestal de gemeente en soms de provincie of het Rijk. Voor de watervergunning is dat meestal het waterschap en soms Rijkswaterstaat.