Voor welke onderdelen kan een waterschap lokale regelgeving toevoegen?

Vraag

Voor welke onderdelen of werkzaamheden kan een waterschap lokale regelgeving toevoegen aan de vergunningcheck en het aanvraagformulier?

Antwoord

De lokaal beheerder van het waterschap kan in Omgevingsloket online voor een aantal onderdelen lokale regels en parameters toevoegen aan de vergunningcheck. Ook kan de lokaal beheerder vragen toevoegen aan het aanvraagformulier. Het gaat om werkzaamheden die worden gereguleerd in de keur van het waterschap binnen de activiteit:

 • Waterstaatswerk of beschermingszone in beheer bij een waterschap gebruiken
 • Grondwater onttrekken of water infiltreren
 • Water brengen in of onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam

Daarnaast kan de lokaal beheerder bij 'Bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering' lokale parameters instellen. Dit kan alleen als er gekozen wordt voor de optie 'Lokale regels: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s)".

Ten slotte kan de lokaal beheerder lokale vragen toevoegen aan de volgende aanvraag- en meldingformulieren:

 • Activiteiten in de waterbodem uitvoeren
 • Beplanting in of nabij een oppervlaktewaterlichaam aanbrengen
 • Beschoeiing (oeververdediging) plaatsen
 • Brug aanleggen, wijzigen of verwijderen
 • Dam (met of zonder duiker) aanleggen, wijzigen of verwijderen
 • Kabels of leidingen aanleggen
 • Ligplaats innemen
 • Melding waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken
 • Melding water in een oppervlaktewaterlichaam brengen of eraan onttrekken
 • Natuur ontwikkelen of inrichten
 • Oppervlaktewaterlichaam dempen
 • Oppervlaktewaterlichaam graven
 • Overige activiteiten in of nabij een oppervlaktewaterlichaam uitvoeren
 • Overige activiteiten in, op of nabij een waterkering uitvoeren
 • Steiger of vlonder bouwen, wijzigen of verwijderen
 • Verhard oppervlak (waaronder dakoppervlak) aanbrengen
 • Water brengen in of onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam
 • Water in de bodem brengen of eraan onttrekken
 • Waterpeil wijzigen

Meer informatie vindt u in het Infoblad Beheer lokale regelgeving waterschap. Ook is ter ondersteuning een invuldocument (pdf, 831 kB) opgesteld. Voor elke werkzaamheid is een aparte paragraaf gemaakt, waarin alle keuzes zijn benoemd die gemaakt moeten worden.