Kan het bevoegd gezag beschikkingen/(ontwerp)besluiten digitaal publiceren via het loket?

Vraag

Kan het bevoegd gezag beschikkingen/(ontwerp)besluiten digitaal publiceren via het loket?

Antwoord

Nee. het loket biedt geen mogelijkheid om (ontwerp) beschikkingen digitaal te publiceren.

Het is juridisch niet toegestaan om een (ontwerp) beschikking alleen digitaal te publiceren. De Raad van State heeft in uitspraken (zie onder andere zaaknummer 201102433/1/A4 van woensdag 15 augustus 2012) bepaald dat het bericht dat een ontwerpbesluit ter inzage ligt, niet uitsluitend via internet kan worden gepubliceerd. Die kennisgeving moet ook op minimaal één niet elektronische, geschikte wijze worden gepubliceerd.

Alleen als in een wettelijk voorschrift, bijvoorbeeld een gemeentelijke verordening, is vastgelegd dat ontwerpbesluiten voortaan alleen nog worden gepubliceerd op de website, kan een kennisgeving in de lokale krant achterwege blijven.

Communiceren van (ontwerp) beschikkingen via internet kan een geschikte wijze zijn, maar dan moet dat wel vooraf goed worden geregeld.