Planning releases en achtergrondinformatie

Hieronder vindt u de releaseplanning en -historie en achtergronden en werkwijze bij het maken van de releaseplanningen.

Releaseplanning

Hieronder vindt u de planning en historie van de nieuwe versies in Omgevingsloket online.

planning releases

Release

Datum Onderwerpen
  • wijziging berichtenverkeer
  • technische wijziging
  • afbouw OLO
2023 Zie de pagina OLO: Wijzigingen in 2023
Technische releases sept - dec 2022 Technisch onderhoud om de beveiliging en performance van het Omgevingsloket te verbeteren. Zie de pagina OLO: Wijzigingen in 2022
2.16.3 april 2021 wijziging bag-koppeling, vervolg digitale toegankelijkheid
2.16.2 27 oktober 2020 digitale toegankelijkheid, wijziging eHerkenning, zie nieuwsbericht
2.16.1 9 mei 2020 onder andere koppeling met NHR, zie releaseinformatie
2.15.2 januari 2020 beschikking en aanvraag niet langer per mail, zie releaseinformatie
2.15.1 maart 2019 meerdere wijzigingen, zie releaseinformatie
2.14 september 2018 Zie releaseinformatie
2.13 2017 Zie releaseinformatie
2.12 2016 Zie releaseinformatie
2.11

2015
gefaseerd: april, juli en september 2015 en januari 2016

onder andere eisen aan wachtwoorden, uitfaseren AutoVue, bij vooroverleg bestanden op ftp-server, wijziging in Natuurwet, Activiteitenbesluit 4e tranche
2.10.1 1 november 2014

wetgeving vergunningvrij bouwen

2.10 1 oktober 2014 aanpassingen aan wetswijzigingen
2.9.1 28 oktober 2013 inloggen in Omgevingsloket via eHerkenning met het nieuwe KvK-nummer (vestigingsnummer).

2.9

(gecombineerd met 2.8)

1 juli 2013 wijziging van de waterregeling, inbouw besluit bodemenergiesystemen, StUF 3.12
2.7 oktober 2012 koppeling GBA, uitbreiding koppeling BAG, ondersteuning RUDs. Diverse verbeteringen, oplossing van fouten, StUF 3.11
2.6 (gecombineerd met 2.5) april 2012 integratie Waterwet in het loket, wijziging vuurwerkbesluit, koppeling BAG, wijziging monumentenwet, integrale AMvB brandveilig gebruik bouwwerken/bouwbesluit en slopen
2.47 mei 2011 performanceverbetering, Mer, eHerkenning, externe veiligheid buisleidingen
2.4 januari 2011 release met kleine aanpassingen en de OBM
2.3 oktober 2010 initiële release

Beheerreleases

Elke laatste donderdag van de maand is er een beheerrelease. Deze release wordt bijvoorbeeld gebruikt voor een update van de postcodetabel of om andere aanpassingen te doen. In de meeste gevallen blijft het loket gewoon beschikbaar. Is dit niet het geval, en is het loket 1 of meerdere uren niet beschikbaar? Dan leest u dat terug in een nieuwsbericht op Omgevingsloket online.

Worden er na een release fouten ontdekt? Dan kan het zijn dat deze worden hersteld in een extra beheerrelease.

Achtergrond loket

Omgevingsloket online is een landelijke ICT-voorziening waarmee omgevingsvergunningen (Wabo) en watervergunningen/meldingen (Waterwet) aangevraagd en behandeld kunnen worden. Zowel de dienstverlening aan burgers en ondernemers als de behandeling van een aanvraag bij de overheid wordt hierdoor verbeterd. Het is 1 van de 6 voorbeeldprojecten van het Nationaal Uitvoeringsprogramma betere dienstverlening en e-Overheid (NUP).

De klanten van het loket zijn burgers en bedrijven. Via het loket kunnen zij controleren of zij vergunningsplichtig zijn (vergunningcheck) en vergunningaanvragen digitaal indienen (aanvraagmodule). Daarnaast is bevoegd gezag (gemeentelijke, provinciale overheden, waterbeheerders en hun adviseurs) gebruiker van het loket. Zij kunnen via het loket de vergunningaanvraag behandelen (behandelmodule).

Naast deze functionaliteiten van de website worden enkele services aangeboden. Ook wordt gebruikgemaakt van enkele externe services. Zo kunnen gemeenten en provinciale overheden kiezen de vergunningaanvragen in hun eigen ICT systemen te behandelen. Daartoe zijn een webservice en een secure FTP dienst ingericht. De webservice kan over Digikoppeling (voorheen OSB, Overheid Service Bus) worden benaderd. Op haar beurt maakt het loket gebruik van enkele externe services, waaronder Berichtenbox, DigID en eHerkenning.

Achtergrond releases

Daar waar nodig wordt het loket doorontwikkeld.

De wijzigingen die worden aangebracht in het Omgevingsloket online komen voort uit:

  • wetswijzigingen: om het loket inhoudelijk correct te houden zal als gevolg van een wetswijziging het Omgevingsloket moeten worden aangepast.
  • fouten die in het loket zitten: inhoudelijke en technische (procedurele) fouten die nu niet goed in het systeem staan/werken. Dit kan zijn omdat een functionaliteit het niet doet zoals bedoeld of omdat er echt een inhoudelijke (juridische) fout in zit.
  • gebruikerswensen (bepaald op basis advies gebruikersoverleg).
  • wijzigingen die noodzakelijk zijn als gevolg van het gebruik van een ander systeem (zoals eHerkenning, BAG)
  • visie op het omgevingsloket mede in relatie tot dienstverleningsconcepten, de doorontwikkeling Wabo en het omgevingsrecht. Deze visie wordt nog ontwikkeld. Ook het loket zal afhankelijk van de keuzes die hierin worden gemaakt moeten worden aangepast.

Het aantal wijzigingen dat per release kan worden doorgevoerd, is beperkt. Enerzijds door budgettaire beperkingen. Anderzijds door de hoeveelheid wijzigingen die het systeem en de beheerorganisatie aankunnen. Als wensen eenvoudig kunnen worden ingepast, wordt dat uiteraard  gedaan.

Oefenen

Enkele weken voorafgaand aan de productiedatum moet de release voor oefenen beschikbaar zijn op de oefenomgeving. Dan moet ook een representatieve set van berichten beschikbaar zijn voor gebruikers. Zo kunnen zij de aansluiting op hun backoffice testen.