Wat is een wens?

Vraag

Wat is een wens? Wanneer wordt een wens gehonoreerd en meegenomen als wijziging in een release?

Antwoord

Een melding wordt geregistreerd als wens wanneer de melding een wijziging of aanvulling van Omgevingsloket online is die niet in het functioneel ontwerp is opgenomen. Het loket is in overleg met de gebruikers ingericht. In de dagelijkse praktijk blijkt soms dat deze inrichting handiger kan of dat er naar de mening van de gebruiker iets ontbreekt.

De gehele werkwijze die een ingediende wens doorloopt ziet er als volgt uit:

Wensenproces

Het wijzigingenoverleg vindt eens in de maand plaats en bestaat uit de volgende personen:

  • wensenmanager
  • inhoudelijk expert
  • functioneel beheerder
  • releasemanager
  • projectleider Omgevingsloket

Viermaal per jaar worden de besproken wensen voorgelegd aan de kerngebruikersgroep OLO2.

Op grond van de aspecten toegevoegde waarde, relevantie, toepasbaarheid en de verwachte kosten wordt bekeken of en zo ja met welke prioriteit een wens gehonoreerd kan worden.

In het wijzigingenoverleg valt de beslissing of een wens gehonoreerd wordt. De projectleider OLO2 is hiertoe gemandateerd door het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de eigenaar van Omgevingsloket online.
Sinds de start in oktober 2010 van Omgevingsloket online zijn er een groot aantal wijzigingsverzoeken behandeld in dit overleg. Op de pagina 'Wensen' vindt u meer informatie over de redenen waarom bepaalde wensen niet gehonoreerd worden. Ook staat er een overzicht van veel voorkomende wensen die niet meer uitgevoerd gaan worden in het huidige loket.

Wanneer een nieuwe versie van Omgevingsloket online beschikbaar komt, worden releasenotes gepubliceerd. In de releasenotes staat een overzicht van wijzigingen die in een release zijn doorgevoerd. Het gaat hierbij naast gehonoreerde wensen ook om herstel van incidenten en veranderingen door gewijzigde regelgeving. De releasenotes zijn te vinden op deze website.