Verduidelijken openstellen aanvraag voor vooroverleg

Voor veel, met name particulieren, aanvragers is de term aanvraag/melding openstellen niet duidelijk. Daarnaast kunnen ze de knop hiervoor niet goed vinden. Om aanvragers te helpen bij het indienen van een verzoek om vooroverleg is de aanvraagmodule gewijzigd. Er is een knop vooroverleg toegevoegd aan het formulier. Deze knop wordt zichtbaar op het moment dat de aanvrager en de locatie zijn ingevuld en een werkzaamheid is toegevoegd. Eerder kan er geen bevoegd gezag worden afgeleid en is het niet mogelijk een aanvraag in te dienen of om vooroverleg aan te vragen. Na selectie van de knop wordt een toelichting gegeven en wordt de aanvrager doorgeleid naar de bestaande knop “aanvraag openstellen voor vooroverleg”

1aanvraagscherm

2toelichtingbijvooroverleg

3contactmetbevoegdgezag

Toelichting mogelijke kosten bij vooroverleg

Bevoegde gezagen kunnen voor het voeren van vooroverleg kosten in rekening brengen. In versie 2.11.4 van Omgevingsloket online wordt hier nog niet op gewezen. Om aanvragers te wijzen op mogelijke kosten is in versie 2.12.1 een toelichting opgenomen over kosten. Deze toelichting is onder het door de aanvrager in te vullen toelichtingsveld geplaatst.

4toelichtingkosten

Toelichting als vooroverleg via Omgevingsloket online niet is toegestaan

Het bevoegd gezag kan kiezen om vooroverleg niet toe te staan. In Omgevingsloket online 2.11.4 wordt in het scherm ‘Contact met bevoegd gezag’ de kop ‘Openstellen voor vooroverleg’ niet getoond. Voor aanvragers geeft dit onduidelijkheid. In Omgevingsloket online versie 2.12.1 wordt in alle gevallen de tekst ‘Openstellen voor vooroverleg‘ getoond. Als bevoegde gezagen geen vooroverleg toestaan wordt onder de tekst ‘Openstellen voor vooroverleg‘ toegelicht dat het bevoegd gezag voor de aanvraag geen vooroverleg toestaat via Omgevingsloket online. De knop ‘Aanvraag/melding openstellen’ verschijnt niet in beeld.

5vooroverlegniettoegestaan

Kostenopmerking bij het indienen

Voor het behandelen van een aanvraag worden in de meeste gevallen leges geheven. In Omgevingsloket online versie 2.11.4 is bij de selectie van de knop “indienen” niet duidelijk weergegeven dat er kosten aan het indienen van een aanvraag verbonden kunnen zijn. Om aanvragers hier goed op te wijzen is in Omgevingsloket online 2.12.1 een toelichting toegevoegd op het scherm: “indienen aanvraag”.

6schermindienen