Openbaarheid

In het verdrag  van Aarhus staat de openbaarheid van emissiegegevens voorop. Het verdrag is verwerkt in de Nederlandse regelgeving.

Handreiking Aarhus

Met deze handreiking kunt u voor uw eigen overheidsorganisatie nagaan welke zaken u geregeld moet hebben en hoe dat zou kunnen.

Circulaire vertrouwelijke behandeling bedrijfs- fabricage- en NAW-gegevens

Het toenmalige ministerie van VROM heeft een circulaire (pdf, 212 kB) vastgesteld over vertrouwelijkheid van bedrijfsgegevens. De circulaire is toegestuurd aan alle provincies en gemeenten. De circulaire richt zich op de vraag hoe om te gaan met verzoeken van bedrijven om vertrouwelijke behandeling en verzoeken van derden om openbaarmaking van bedrijfs-, fabricage- en NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats).

De kern van de circulaire is dat emissiegegevens bijna altijd openbaar zijn. Het argument van concurrentiegevoeligheid van bedrijfs- en fabricagegegevens vormt geen grond om emissiegegevens vertrouwelijk te behandelen. Voor andere soorten milieu-informatie (niet zijnde emissies) speelt dit aspect in bepaalde gevallen wel een rol en moet het worden afgewogen tegen het belang van openbaarheid.

Uitvoeringswet Verdrag Aarhus

Op 14 februari 2005 is de uitvoeringswet Verdrag Aarhus in werking getreden. Met de wet zijn vooral de Wet milieubeheer en de Wet openbaarheid van bestuur aangepast. Het inwerkingtredingsbesluit is geplaatst in het Staatsblad nr. 66, 2005.

Een belangrijke verandering is de wijziging van een absolute weigeringsgrond naar een relatieve weigeringsgrond. Het gaat dan om gegevens die vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld. Verder is de plicht om informatie uit eigen beweging openbaar te maken uitgebreid.