Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet, zevende tranche

Op 15 mei 2014 is het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet, zevende tranche (Stb. 2014, nr. 168) in werking getreden. Via dit wijzigingsbesluit zijn, naast de wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet, ook de bijlagen I en II van de Crisis- en herstelwet aangepast.

De belangrijkste Wijzigingen in Besluit Uitvoering Crisis- en herstelwet

Aanwijzing /wijziging Innovatieve experimenten

 • aanvulling artikel 2
  Oosterhorn (gemeente Delfzijl) en Eemshaven (gemeente Eemsmond) worden aangewezen als ontwikkelingsgebied als bedoeld in hoofdstuk 2, afdeling 1, van de Crisis- en herstelwet.
 • aanvulling artikel 6
  Het project Dijckerwaal (gemeente Westland) wordt toegevoegd aan artikel 6, eerste lid, hetgeen betekent dat gedurende 15 jaar kan worden afgeweken van het bestemmingsplan. Ook wordt het project toegevoegd aan het tweede lid, waardoor de voorbereidingsperiode wordt vereenvoudigd waardoor deze terugloopt van 26 naar 8 weken.
 • aanvulling artikel 6h
  De gemeente Hoogeveen wordt toegevoegd aan het reeds lopende experiment met een verlichte bouwtoets (artikel 6g). Dit experiment loopt met ingang van 6 maart 2013 voor een periode van vijf jaar. Met dit experiment wordt het verkrijgen van een vergunning voor deze bouwwerken vereenvoudigd, doordat niet vooraf, in het kader van de vergunningprocedure, door het bevoegd gezag wordt beoordeeld of het desbetreffende bouwwerk voldoet aan de voorschriften van het Bouwbesluit 2012.
 • nieuw artikel 6h
  Ter aanvulling op het bij de vijfde tranche aan het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet toegevoegde project «Opschalen en saneren Windturbineparken provincie Flevoland» wordt daarom bij wijze van experiment voor de provincie Flevoland artikel 3.5 van de Wet ruimtelijke ordening opgerekt: het criterium «van gelijke of nagenoeg gelijke bouwmassa» wordt losgelaten, waardoor het mogelijk wordt de verouderde kleine windturbines te moderniseren en op te waarderen.
  Met dit experiment wordt voor deze concrete toepassing binnen de provincie Flevoland vooruitgelopen op een meer algemene moderniseringsbepaling in het kader van de Omgevingswet.
 • nieuw artikel 7c (pilot Bredere reikwijdte bestemmingsplan)
  Voor een negental gemeenten (Almere, Assen, Culemborg, Den Haag, Enschede, Muiden, Weesp, Zaanstad en Zeewolde) zijn gebieden aangemeld om te experimenteren met een bredere reikwijdte van het bestemmingsplan. Met deze pilot wordt geëxperimenteerd met de in de toekomstige Omgevingswet beoogde verbreding van het bestemmingsplan tot een omgevingsplan. Zolang de beoogde Omgevingswet niet is vastgesteld en in werking is getreden, geldt een experimenteel omgevingsplan als een buitenwettelijk en vormvrij plan. Met artikel 7c wordt een wettelijke grondslag gegeven aan deze experimentele bestemmingsplannen.
  In het kader van dit experiment mag worden afgeweken van de aangegeven onderdelen van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), het Besluit ruimtelijke ordening (Bro), de Wet geluidhinder (Wgh), het Besluit geluidhinder (Bgh), de Wet milieubeheer (Wm) en het Activiteitenbesluit milieubeheer. In onderstaande gemeenten zijn gebieden aangemeld om hiermee te experimenteren:
  - Almere (Centrum Weerwater)
  - Almere/Zeewolde (Oosterwold)
  - Assen ( toeristisch-recreatieve zone (inclusief TT-circuit))
  - Culemborg (Spoorzone)
  - Den Haag (Binckhorst)
  - Enschede (Luchthaven Twente)
  - Muiden en Weesp (Bloemendalerpolder)
  - Zaanstad (Hembrugterrein)
 • nieuw artikel 7d (aanvullende afwijkingsmogelijkheden voor geluid voor twee bestemmingsplannen, genoemd in artikel 7c)
  Voor twee bestemmingsplannen wordt aanvullend op artikel 7c de mogelijkheid geboden gedurende een termijn van tien jaren af te wijken van de volgende geluidregels. Deze aanvullende afwijkingsmogelijkheid ten opzichte van artikel 7c geldt alleen voor de bestemmingsplangebieden Binckhorst in de gemeente Den Haag en Hembrugterrein in de gemeente Zaanstad. Beide artikelen (7c en 7d) hebben betrekking op zowel het integreren van de hogere waarden in het bestemmingsplan als het afstemmen van het detailniveau van het akoestisch onderzoek op het stadium waarin de besluitvorming zich bevindt.
  In het kader van dit experiment mag de in artikel 45, eerste lid, genoemde maximale ontheffingswaarde voor woningen binnen de zone rond een gezoneerd industrieterrein op 65 dB(A) worden gesteld, waarbij deze afwijking gedurende maximaal tien jaar is toegestaan.
  In artikel 3.2 Bgh zijn beperkingen opgenomen voor de maximale ontheffingswaarde voor wegverkeerslawaai De twee pilotgebieden liggen binnen zones langs verschillende wegen. Dit voorstel sluit aan bij de ontheffingsmogelijkheden zoals opgenomen in artikel 83, vijfde lid, Wgh, met dien verstande dat de daaraan gestelde beperkingen ten aanzien van de stedenbouwkundige structuur zijn komen te vervallen. Dit in verband met de strijdigheid van dit beginsel met de binnen de pilotgebieden beoogde functiemenging.
 • Artikel 7e (Amsterdam - voorzienbaarheid schade bij green fields)
  Indien belanghebbenden, nadat het voornemen tot de beleidswijziging bekend is gemaakt, gedurende een zekere periode geen initiatief nemen om de bestaande bouwmogelijkheden te benutten, verspelen zij hun recht op vergoeding van planschade. Er is dan sprake van «passieve risicoaanvaarding». In de Wro is echter niet geregeld welke termijn moet zijn verstreken alvorens er sprake is van voorzienbaarheid en uit de jurisprudentie wordt dit evenmin helder. Middels het opnemen van artikel 7e wordt voor Teleport en Amstel III duidelijkheid geboden. Daarbij is gekozen voor een termijn van drie jaar. Deze termijn is identiek aan de termijn, genoemd in artikel 7a, eerste lid (zesde tranche) en 7c, zesde lid (deze tranche).

Wijzigingen in Crisis- en herstelwet

In artikel II worden de bijlage I en II van de Chw aangepast.

Aan bijlage I worden een aantal (sub)categorieën toegevoegd:

Categorie 11. Duurzame mobiliteit (nieuw)

 • 11.3. aanleg en uitbreiding van tankstations met installaties voor kleinschalige productie van waterstof bijvoorbeeld via elektrolyse of steamreforming en het afleveren van de waterstof aan voertuigen voor goederen- en personen transport
 • 11.4. aanleg en uitbreiding van tankstations met installaties voor het afleveren van CNG, LNG, L-CNG en andere alternatieve brandstoffen aan voertuigen voor goederen- en personentransport

 • 11.5. aanleg en uitbreiding van tankstations met installaties voor het afleveren van hogere blends biobrandstoffen en andere hernieuwbare brandstoffen aan voertuigen voor goederen- en personentransport.

Aan Bijlage II, categorie Aa. "Overige ruimtelijke projecten" worden de volgende projecten toegevoegd:

 • 20 Zeehaven- en industriegebied Oosterhorn
 • 21 Zeehaven- en industriegebied Eemshaven
 • 22 Eiland van Schalkwijk. gemeente Houten
 • 23 Diary Campus Leeuwaren
 • 24 Valkenburg, gemeente Katwijk
 • 25 Kickersbloem III gemeente Hellevoetsluis
 • 26 Amsterdam Zuidas-Dok
 • 27 Markerwadden. gemeente Lelystad
 • 28 Stadionpark Rotterdam
 • 29 Dijckerwaal. gemeente Westland
 • 30 Weerwater, gemeente Almere