Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet, achtste tranche

Op 20 september 2014 trad het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet, achtste tranche (stb. 2014, nr.331) in werking. Door dit wijzigingsbesluit zijn onder andere nieuwe innovatieve experimenten aan het besluit toegevoegd. Ook is Bijlage II van de Crisis- en herstelwet aangepast. De belangrijkste wijzigingen staan hieronder.

Wijziging van het besluit

Invoering nieuw artikel 6i

Dit betreft een artikel voor de gemeenten Delft, Den Haag, Eindhoven, Rotterdam en Sint Anthonis. Deze gemeenten hoeven bij een aanvraag omgevingsvergunning niet preventief te toetsen aan het Bouwbesluit 2012. Dit geldt als deze aanvraag betrekking heeft op een grondgebonden woning met het Keurmerk Garantiewoning. De invoering van dit artikel voorkomt dubbele toetsing door de gemeente via de Wabo én de aannemer voor het keurmerk.

Langere planperiode bestemmingsplan (wijziging art. 7b)

Het project Heesch-West van de gemeenten Bernheze en 's-Hertogenbosch wordt toegevoegd aan artikel 7b. Hierdoor is het mogelijk voor dit gebied een bestemmingsplan vast te stellen met een planperiode van 20 in plaats van 10 jaar.

Bredere reikwijdte bestemmingsplan (wijziging art. 7c)

Het project Havenkwartier van de gemeente Assen wordt toegevoegd aan het experiment van de bestemmingsplannen met een bredere reikwijdte (artikel 7c (zie zevende tranche)).

Invoering nieuw artikel 7f

De gemeente Amsterdam kan voor het voormalige bedrijventerrein Cruquiusgebied gebruik maken van de afwijkingsmogelijkheden uit de zevende tranche (artikelen 7c en 7d). Deze hebben betrekking op geluidnormering zoals bedoeld in de Wet geluidhinder, het Besluit geluidhinder en het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Invoering nieuw artikel 7g

De gemeenten Breda, Bussum, Deventer, Oldenzaal, Soest en Venlo kunnen experimenteren met het opstellen van een bestemmingsplan. Zij mogen een bestemmingsplan opstellen met een bredere reikwijdte voor het gehele gemeentelijke grondgebied. Hiermee loopt men vooruit op de toekomstige Omgevingswet. Daarin is een verbreding beoogd van het bestemmingsplan tot een omgevingsplan. Tot die tijd geldt een experimenteel omgevingsplan als een buitenwettelijk en vormvrij plan.

Invoering nieuw artikel 7h

De gemeenteraad van Meerssen kan vooruitlopend op de nieuwe Omgevingswet een structuurvisie in de vorm van een omgevingsvisie vaststellen. Om deze visie snel digitaal te kunnen raadplegen is het misschien nodig af te wijken van de huidige regelgeving. Denk hierbij aan de regeling Standaarden ruimtelijke ordening 2012". De gemeente moet de omgevingsvisie in ieder geval wel digitaal op de gemeentelijke website publiceren.

Invoering nieuw artikel 7i

Bestemmingsplannen met een langere termijn zijn straks ook mogelijk. De gemeente Nieuwegein experimenteert met een bestemmingsplan met een langere planperiode en tijdelijke bestemmingen. Duur van de periode is 15 jaar.

Wijziging Bijlage II Chw

Aanwijzing als gebieden/projecten waar de gemeente gebruik kan maken van de bestuursrechtelijke
versnellingsmogelijkheden van de Crisis- en herstelwet.

Aan categorie Aa "Overige ruimtelijke projecten" worden de volgende projecten toegevoegd:

  • 31 Ice Dôme Almere
  • 32 KNSF-terrein Muiden
  • 33 Buitenhaven Muiden
  • 34 Brediusterrein Muiden
  • 35 Wind op land 5 tot 100 MW Eemshaven
  • 36 Wind op land 5 tot 100 MW Delfzijl
  • 37 Wind op land 5 tot 100 MW, N33 nabij Veendam

Aan categorie E Wegenprojecten, wordt het volgende project toegevoegd:

  • 17 Knooppunt Hoevelaken