Besluit Uitvoering Chw, tiende tranche

Op 8 september 2015 trad het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet, tiende tranche (stb. 2015, nr. 323) in werking. Hierdoor zijn onder andere nieuwe innovatieve experimenten aan het besluit toegevoegd.

Algemene informatie

Op 8 september 2015 trad het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet, tiende tranche (stb. 2015, nr. 323) in werking. Hierdoor zijn onder andere nieuwe innovatieve experimenten aan het besluit toegevoegd. De 10e tranche bevat wijzigingen van het Besluit uitvoering Chw, de Chw zelf en het Besluit omgevingsrecht (Bor).

Belangrijkste stukken
bij deze wijziging:

 • Brief en bijlagen bij Voorpublicatie tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (tiende tranche) - 32_127, nr. 204
 • Advies Raad van State bij Ontwerp Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (tiende tranche (Staatscourant 2015, nr. 31131)
 • Definitief Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet, tiende tranche (Staatsblad 2015, nr. 323)

Aanpassing Besluit uitvoering Chw

De 10e tranche Chw wijzigt diverse artikelen van het Besluit uitvoering Chw. Daarnaast voegt het een aantal nieuwe projecten toe.

Nieuwe ontwikkelingsgebieden (aanvulling artikel 2)
De volgende ontwikkelingsgebieden worden toegevoegd in de daarachter genoemde gemeente:

 • Zuidas Flanken (Amsterdam)
 • Havengebied (Moerdijk)
 • Rijnhaven-Costerweg (Wageningen)
 • Kanaalzone (Terneuzen)
 • Sloegebied Borsele-Vlissingen (Borsele en Vlissingen)
 • Havenstraatterrein (Amsterdam)

Experiment flexibele bestemmingsplannen (wijziging artikel 7a)
De gemeente Beuningen wil dat het gebied Laan 1945 niet langer onder dit experiment valt. Dit project valt vanaf nu onder artikel 7c. Een toelichting hierop vindt u hieronder.

Bredere reikwijdte bestemmingsplan (wijziging artikel 7c)
Er zijn negen nieuwe gemeenten met een aanmelding voor dit experiment. Het gaat om de volgende projecten en gemeenten:

 • De Scheg (Amstelveen)
 • Bedrijventerrein Rijnhaven-Oost (Alphen aan den Rijn)
 • Laan 1945 (Beuningen)
 • Bergwijkpark (Diemen)
 • Binnensingelgebied (Enschede)
 • Brainpark (Eindhoven)
 • Automotive Campus (Helmond)
 • Buitengebied Leudal (Leudal)
 • CHV-terrein (Veghel)

De gemeente Beuningen wilde het gebied Laan 1945 overplaatsen van artikel 7a naar dit experiment. Zij ziet meer kansen voor verandering van het gebied als zij in het bestemmingsplan ook andere aspecten wat betreft milieu en welstand kan regelen. Zo wil zij ook onderdelen vanuit de APV overplaatsen naar het bestemmingsplan.

Aanvullende afwijkingsmogelijkheden geluid bestemmingsplannen artikel 7c (aanvulling artikel 7d)
De gemeente Diemen laat Bergwijkpark toevoegen aan dit experiment.

Invoering nieuw artikel 7m (Bebouwing in de primaire waterkering)
De gemeente Sluis wil het bestemmingsplan voor de badplaats Cadzand-Bad vernieuwen. Zij wil een planologische basis bieden voor (uitbreiding van) enkele verblijfsrecreatieve voorzieningen. Dit moet leiden tot duurzame economische ontwikkeling en ondersteuning van de regionale toeristische sector. De aantrekkelijkheid van het gebied hangt mede af van de natuurlijke en landschappelijke kwaliteiten van de omgeving. Het nieuwe bestemmingsplan speelt daar op in.

De voorzieningen leiden tot bebouwing in de primaire waterkering en beschermingszone. Als strikte voorwaarde geldt dat deze bebouwing geen belemmeringen mag opleveren voor dit gebied en de primaire waterkering. Dit is meteen het innovatieve onderdeel van dit project.

Invoering nieuw artikel 7n (Zonnefolie op stortplaatsen)
De gemeente Brummen wil op de voormalige nog niet gesloten stortplaats Doonweg een experiment uitvoeren met energieopwekking. Het project is duurzaam en zeer innovatief door zijn nieuwe en unieke technologie. Het gaat om de combinatie van flexibele zonnefolie met waterdichte afdichtingsfolie. Hiermee kan men zonlicht omzetten in elektriciteit en sluit men meteen het afval af van de omgeving. Het gaat om een oppervlakte van 4,5 ha met een vermogen van 4,5 MWp. Dit is goed voor de elektriciteitsbehoefte van 1.200 tot 1.400 huishoudens.

Het experiment draagt bij aan het bestrijden van de economische crisis. Het experiment zal bij de folieproducent leiden tot ongeveer 30 extra arbeidsplaatsen. Bovendien heeft dit project een potentieel van 10.000 ha vuilstortplaatsen in Europa. Toepassing van de folie op deze stortplaatsen leidt tot meer werkgelegenheid.

Aanpassingen Chw

De 10e tranche Chw wijzigt de Bijlagen I en II van de Crisis- en herstelwet (Chw). Het gaat om enkele aanvullingen van reeds bestaande categorieën.

Bijlage I krijgt een extra onderdeel. Dat heeft betrekking op peilbeheer in het IJsselmeer. Bijlage II krijgt ook een extra onderdeel. Dat heeft betrekking op het project “Dijkversterking Eemshaven-Delfzijl en meekoppelkansen”.