Besluit uitvoering Chw Zesde tranche

Op 6 juni 2013 is het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet, zesde tranche (Stb. Jaargang 2013, nr. 279) in werking getreden. Via dit wijzigingsbesluit zijn, naast de wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet, ook de bijlagen I en II van de Crisis- en herstelwet aangepast.

De belangrijkste Wijzigingen in Besluit Uitvoering Crisis- en herstelwet

Aanwijzing /wijziging Innovatieve experimenten

 • Op basis van het nieuwe artikel 7a kan een aantal gemeenten voor aangewezen gebieden experimenteren met flexibele bestemmingsplannen. Het doel van het experiment Flexibele bestemmingsplannen is om te onderzoeken waar en wanneer functies en regels «los» kunnen worden gelaten om zo meer en sneller ruimte te maken voor nieuwe ontwikkelingen en initiatieven, zowel in bestaande bouw als op braakliggende terreinen. Het experiment bevat drie varianten: globale bestemmingsplannen, uitnodigingsplanologie («alles mag, tenzij...») en het opnemen van de bestemmingsplannen in een verordening (ofwel het afschaffen van de huidige bestemmingsplannen).
  Er mag alleen worden afgeweken van de wetsartikelen die in artikel 7a, eerste lid, van de zesde tranche van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet worden genoemd. Afwijking van regels op het gebied van (bijvoorbeeld) bouwen, milieu en gezondheid is in dit kader niet toegestaan. Deze normen gelden daardoor voor alle ruimtelijke plannen op dezelfde wijze.
  Artikel 7a is van toepassing op een zestal bestemmingsplannen:
  - voormalig bedrijventerrein Cruquiusgebied (gemeente Amsterdam);
  - het gebied van Laan 1945 (gemeente Beuningen);
  - wijk Nieuw Den Helder (gemeente Den Helder);
  - voormalig Navo-terrein (gemeente Maastricht);
  - kernen Zetten en Hemmen (gemeente Overbetuwe);
  - gebied "De Bronnen" (gemeente Tynaarlo).

 • Op grond van artikel 7b (nieuw) wordt voor de locatie Valkenburg (gemeente Katwijk) en voor de locatie Havenkwartier (gemeente Assen) de looptijd van de bestemmingsplannen verlengt naar een periode van twintig jaar. Bij deze verlengde geldigheidsduur kan de totale ontwikkeling in samenhang worden onderbouwd, kan de financiering op een evenwichtige wijze plaatsvinden en is de economische uitvoerbaarheid aantoonbaar. De verlengde geldigheid wordt verkregen door voor beide bestemmingsplannen af te wijken van artikel 3.1, tweede lid, van de Wro.

Wijzigingen in Crisis- en herstelwet

In artikel II worden de bijlage I en II van de Chw aangepast.

Aan bijlage I worden een aantal (sub)categorieën toegevoegd:

Categorie 1. Duurzame energie

 • 1.1.aanleg of uitbreiding van productie-installaties ten behoeve van de productie van biogas, biomassa, getijdenenergie, golfenergie, hernieuwbare elektriciteit, hernieuwbaar gas of hernieuwbare warmte met behulp van aardwarmte, omgevingswarmte, osmose, rioolwaterzuiveringsgas, stortgas, waterkracht en zonne-energie.
  (onder vernummering van de andere subcategorieën)

Categorie 11. Duurzame mobiliteit (nieuw)

 • 11.1. aanleg en uitbreiding van overdekte en niet overdekte energielaadpunten voor het opladen van voertuigen voor goederen- en personentransport

 • 11.2. aanleg en uitbreiding van tankstations met installaties voor het afleveren van waterstof aan voertuigen voor goederen en personentransport

Categorie 12. Transformatie van kantoren en industriële gebouwen (nieuw)

 • 12.1. transformatie van langdurig leegstaande kantoren en industriële gebouwen naar andere gebruiksmogelijkheden.

Aan Bijlage II worden de volgende projecten toegevoegd:

 • in categorie Aa: 18. Amsterdam Connecting Trade (ACT)/ A4 Zone West;
 • in categorie Aa: 19. Schiphol Logistics Park (SLP).