Besluit uitvoering Chw, Tweede tranche

Per 13 april 2011 is het Besluit van 18 maart 2011 tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet, tweede tranche) (Staatsblad 2011, nr. 165) in werking getreden. Via dit besluit is ook bijlage I en bijlage II van de Crisis- en herstelwet aangepast.

Wijzigingen in Besluit Uitvoering Crisis- en herstelwet

Aanwijzing Ontwikkelingsgebieden
In het besluit worden Almere Centrum Weerwater, Amsterdam Buiksloterham, Doetinchem Hamburgerbroek, Maasdonk Nuland-Oost en Soesterberg-Noord aangewezen als ontwikkelingsgebieden. Hierdoor kunnen ontwikkelingen worden gerealiseerd, die tot nu toe door het ontbreken van milieugebruiksruimte niet mogelijk waren. Het besluit stelt bestuurders in staat om via een gebiedsontwikkelingsplan tijdelijk van de normen af te wijken, mits er op termijn een betere situatie ontstaat.

Aanwijzing Innovatieve experimenten
Een aantal projecten is aangewezen als innovatieve experimenten, die af mogen wijken van bepaalde wettelijke bepalingen. Voorwaarde is dat zij bijdragen aan het bestrijden van de crisis en aan het realiseren van meer duurzaamheid. Het gaat om :

 • miniwindturbines op gebouwen op bedrijventerreinen in de gemeente Leusden;
 • het experimenteren met een lagere grenswaarde voor de energieprestatiecoëfficiënt in De Mars in Zutphen.
 • gebiedsgericht bodembeheer in het Stationsgebied Utrecht, Spoorzone Tilburg, Strijp-S in Eindhoven en in Zwolle om de Spoorzone, Stadshagen+, A28 zone (Voorsterpoort), Diezerpoort, Veerallee/Prinsenpoort, Kamperpoort, Holtenbroek, Hessenpoort 2, Vrolijkheid, Noordereiland, Burgemeester Roelenweg en de Integrale Variant Zwolle.

Reparaties artikelen in het besluit
Ook zijn er enkele onvolkomenheden gerepareerd in de volgende artikelen:

 • artikel 4 over het innovatief project: miniwindturbines op bedrijventerreinen in de gemeenten Amersfoort, Houten, Nieuwegein, Utrecht, Woerden en nu ook Leusden;
 • artikel 5 over het innovatief project zuigercompressor-windturbinecombinatie met ten hoogste 400 kg ammoniak als koudemiddel in de gemeente Leeuwarden;
 • artikel 6 over het innovatief project Gebied Strijp-S in de gemeente Eindhoven.

De reparaties in artikelen 4 en 5 werken terug tot en met 1 oktober 2010.

Wijzigingen in Crisis- en herstelwet

Bijlage I

 • De categorieën zoals genoemd in bijlage I van de Chw worden uitgebreid met:
 • cat 2.4. ontwikkeling en verwezenlijking van rijksbufferzones;
 • cat 3.4. ontwikkeling en verwezenlijking van werken en gebieden volgens afdeling 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening of een omgevingsvergunning waarbij met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3°, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van het bestemmingsplan, het inpassingsplan of de beheersverordening wordt afgeweken, voor de aanleg of wijziging van wegen;
 • cat. 7.5. projecten ter uitvoering van de PKB Ruimte voor de Rivier;
 • cat. 8.2. aanleg of wijziging van tramwegen of metrowegen.

Categorie 7.4 wordt als volgt gewijzigd:

 • cat. 7.4. aanleg of wijziging van zuiveringstechnische werken als bedoeld in artikel 1.1 van de Waterwet. b.

Bijlage II

Een aantal projecten wordt toegevoegd aan bijlage II van de Chw:

 • Atalanta in Emmen
 • Amstelveenlijn
 • Amsterdam VU-gebied
 • Amsterdam Zuidas
 • Den Haag Binckhorst
 • Spoorzone Delft
 • Ruimte voor de Vecht.