Inwerkingtreding Wabo

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) met de omgevingsvergunning in werking getreden. De omgevingsvergunning is één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. Een groot aantal toestemmingen, zoals het projectbesluit uit de Wet ruimtelijke ordening en de milieuvergunning uit de Wet milieubeheer zitten nu in de Wabo.

Op de inwerkingtreding van de Wabo was in de Crisis- en herstelwet (Chw) al geanticipeerd door middel van artikel 5.7 Chw (dit artikel trad in werking op het moment dat artikel 2.1 Wabo in werking trad).

De invoering van de Wabo heeft in principe geen invloed op de Crisis- en herstelwet. De aanpassingen van de Chw betreffen hoofdzakelijk veranderingen in verwijzingen. De volgende artikelen in Hoofdstuk 2 worden aangepast:

  • afdeling 1 Ontwikkelingsgebieden, artikel 2.3, vijfde lid;
  • afdeling 3 Radarzonering, artikel 2.5 onderdeel a en b;
  • afdeling 3 Radarzonering, artikel 2.6, vijfde lid;
  • afdeling 6 Versnelde uitvoering bouwprojecten, artikel 2.10, zevende lid en negende lid;
  • afdeling 7 Versnelde uitvoerig van lokale en (boven)regionale projecten met nationale betekenis, artikel 2.23, eerste lid en derde lid.

U kunt alle kamerstukken vinden in het dossier nr. 32 127.

Belangrijkste kamerstukken: