Modernisering Mer-regelgeving

Op 1 juli 2010 is de Wet Modernisering van de regelgeving over de milieueffectrapportage (Stb. 2010, nr. 20) in werking getreden. Op deze modernisering was in de Crisis- en herstelwet (Chw) al geanticipeerd door middel van artikel 5.6 Chw (dit artikel treedt in werking bij de inwerkingtreding van de eerder genoemde wet).

In artikel 1.11 Chw wordt de vermindering van de m.e.r.-verplichtingen voor besluiten in specifieke gevallen geregeld. Daarvoor werd verwezen naar twee artikelen van de Wm. Door de modernisering van de m.e.r.-regelgeving moesten deze verwijzingen worden aangepast. Dit is gebeurd via artikel 5.6 Chw (Staatsblad 2010, nr. 135).

U kunt alle kamerstukken vinden in het dossier nr. 32 127.

Belangrijkste kamerstukken:

Meer informatie over de Wet Modernisering van de regelgeving over de milieueffectrapportage (Stb. 2010, nr. 20) vindt u in de Handleiding Milieueffectrapportage in het onderdeel Modernisering Merregelgeving.