Permanent worden Chw

Op 25 april 2013 is de "Wet van 28 maart 2013 tot wijziging van de Crisis- en herstelwet en diverse andere wetten in verband met het permanent worden van de Chw en het aanbrengen van verbeteringen in het omgevingsrecht" in werking getreden. Door deze wetswijziging is de werkingsduur van de Chw voor onbepaalde tijd verlengd. Later zal via een afzonderlijk wetsvoorstel tot aanpassing van de Algemene wet bestuursrecht en het wetsvoorstel voor een nieuwe Omgevingswet de tijdelijke maatregelen uit de hoofdstukken 1 en 2 van de Chw van een permanente basis worden voorzien. De kabinetsaanpak richt zich in eerste instantie op snelle verbeteringen binnen het bestaande stelsel ("quick wins"). Dit wetsvoorstel bestaat daarom uit twee onderdelen.

  1. Als eerste wordt met dit wetsvoorstel een permanente werking gegeven aan de tijdelijke regelingen in de Chw door de looptijd van de wet, die zou eindigen op 1 januari 2014, voor onbepaalde tijd te verlengen (hoofdstuk 1 van dit wetsvoorstel). Op onderdelen wordt de Chw tevens geactualiseerd.
  2. Daarnaast bevat dit wetsvoorstel enkele (de Chw aanvullende) verbeteringen van het omgevingsrecht (hoofdstuk 2 van het wetsvoorstel). Het gaat om gerichte verbeteringen die op korte termijn zijn te realiseren (quick wins). De verbeteringen zijn gegroepeerd rondom drie inhoudelijke thema's: (1) minder lasten, (2) snelle, flexibele en zorgvuldige besluitvorming en (3) het wegnemen van problemen in de praktijk. De wijzigingen rondom deze thema's worden nader toegelicht in paragraaf 3 van het algemeen deel en in de artikelsgewijze toelichting. De wijzigingen in hoofdstuk 2 zijn per thema in afzonderlijke paragrafen gegroepeerd.

In hoofdstuk 1 van de wijzigingswet wordt de Chw aangepast.

Aanpassing Chw

De belangrijkste wijzigingen:

  • Aanpassing van de inperking beroepsrecht decentrale overheden (door invoeging van de zinsnede 'van een tot de centrale overheid behorend bestuursorgaan' in artikel 1.4 Chw. Met deze aanpassing kan er door decentrale overheden geen beroep ingesteld worden tegen besluiten van de centrale overheid maar wel tegen besluiten van andere overheden (zie Hoofdstuk 1 onder C van het gewijzigd voorstel van wet)
  • De reikwijdte van het gebruik van ontwikkelingsgebieden wordt verruimd voor de haven van Rotterdam (door de toevoeging "of gebied ter uitbreiding van de haven van Rotterdam" in artikel 2.2. (zie Hoofdstuk 1 onder E van het gewijzigd voorstel van wet)
  • het aparte planfiguur 'gebiedsontwikkelingsplan' verdwijnt en de functie en alle onderdelen daarvan worden nu in en via (een wijziging) van een bestemmingsplan geregeld. Daarmee zijn uitvoeringsproblemen die voortkomen uit onduidelijkheid over de samenhang tussen het gebiedsontwikkelingsplan en het bestemmingsplan opgelost en kan de aparte procedure voor het vaststellen van een gebiedsontwikkelingsplan vervallen. Artikel 2.3 en 2.4 wordt hierop aangepast (zie Hoofdstuk 1 onder D, F en G van het gewijzigd voorstel van wet)
  • Chw wordt permanent door het schrappen van de vervaldatum (zie Hoofdstuk 1 onder L van het gewijzigd voorstel van wet)

Status

De wet is op 24 april bekend gemaakt (Staatsblad, jaargang 2013, nr. 144). De voor de Crisis- en herstelwet relevante onderdelen van de wet zijn op 25 april 2013 via een koninklijk besluit (Staatsblad, jaargang 2013, nr. 145) in werking getreden.

U kunt alle kamerstukken vinden in het dossier nr. 33 135.

Belangrijkste kamerstukken:

Aangenomen amendementen:

Bovenstaande Nota's van wijziging en amendementen zijn in het "Gewijzigd voorstel van wet" verwerkt: