Verzamelwet Verkeer en Waterstaat 2010

De Crisis- en herstelwet is per 7 juni 2012 licht gewijzigd. Dit is gebeurd via de "Verzamelwet Verkeer en Waterstaat 2010 (Stb. 2012, 231)".

De verzamelwet voorziet in een wijziging van een groot aantal wetten:

  • de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WvW 1994) op een aantal punten van uiteenlopende aard;
  • wijziging van de Wet personenvervoer 2000 ten aanzien van het openbaar vervoerverbod en de verduidelijkingen van een aantal andere artikelen van die wet;
  • wijziging van de Wet advies en overleg verkeer en waterstaat in verband met het invoeren van één overlegorgaan;
  • wijzigingen van technische aard van de Wet economische delicten, Wet luchtvaart, de Binnenvaartwet, de Wet capaciteitsbeheersing binnenvaartvloot, de Wet belastingen op milieugrondslag, de Waterwet, de Invoeringswet Waterwet, de Waterschapswet en de Crisis- en herstelwet.

In artikel XII van de Verzamelwet Verkeer en Waterstaat wordt de Chw aangepast. Het betreft de aanpassing van artikel 2.4 Chw (afdeling 2 Innovaties van hoofdstuk 2 Bijzondere voorzieningen). Artikel 2.4 Chw maakt het mogelijk om voor innovatieve toepassingen bij wijze van experiment af te wijken van een aantal wetten (onder meer het bepaalde bij of krachtens de Wet ruimtelijke ordening (hierna: Wro) en de Woningwet). De voorgestelde wijziging voorziet in uitbreiding van deze lijst met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De wijziging gaat met terugwerkende kracht in op 1 oktober 2010.

NB. Deze wijziging was ook al doorgevoerd (zonder terugwerkende kracht) via de "Wet van 22 december 2011 tot wijziging van de Crisis- en herstelwet en enkele andere wetten (verbeteringen en aanvullingen) (Stb. 2011, 675)". In werking getreden op 1 januari 2012.

Belangrijkste kamerstukken: