Wet Wijziging Wro en andere wetten

De "Wet tot wijziging van de Wet ruimtelijke ordening en enige andere wetten" (Stb. 2012, nr. 306) regelt de mogelijkheid dat in een algemene maatregel van bestuur met algemene regels volgens de Wro wordt voorzien in uitwerking van de rijksregels door middel van regels op provinciaal niveau. Dit laatste wordt veelal aangeduid als provinciaal medebewind.

Verder legt het wetsvoorstel uitdrukkelijk de mogelijkheid vast om in zodanige algemene maatregel van bestuur een ontheffingsbevoegdheid op te nemen. Deze mogelijkheid wordt eveneens vastgelegd voor een provinciale verordening met algemene regels over de ruimtelijke ordening. Deze wet heeft een aanpassing van de Chw in relatie tot een projectuitvoeringsbesluit tot gevolg. De wet is in werking getreden op 1 oktober 2012 (Stb. 2012, nr. 391).

Aanpassing Chw

In artikel III wordt artikel 2.10, tweede lid Chw aangepast. Deze wijziging van de Crisis- en herstelwet heeft tot gevolg dat voor een projectuitvoeringsbesluit dat afwijkt van de gegeven algemene regels (volgens artikel 4.1, eerste lid, of artikel 4.3, eerste lid, Wro) een verzoek tot ontheffing van die regels moet worden aangevraagd.

Status

Het voorstel is op 10 april 2012 aangenomen door de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel is op 19 juni 2012 door de Eerste Kamer aangenomen. De wet is op 5 juli 2012 gepubliceerd (Stb. 2012, nr. 306). De wet is in werking getreden op 1 oktober 2012 (Stb. 2012, nr. 391).

U kunt alle kamerstukken vinden in het dossier nr. 32 821.

Belangrijkste kamerstukken:

Bovenstaande nota's van wijziging zijn in het "Gewijzigd voorstel van wet" verwerkt: