2019: Energiebesparing, grote stookinstallaties, reparaties en normen, biobrandstof

In 2019 waren er op meerdere momenten wijzigingen van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling.

Overzicht wijzigingen Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling in 2019
Beschrijving Datum
Nieuwe erkende energie maatregelen 1 april 2019
Informatieplicht energiebesparing 2 mei, 14 mei en 1 augustus 2019
Reparaties aan de lijst met energiebesparende maatregelen 14 mei 209
BBT-conclusies voor grote stookinstallaties 14 juni 2019
Reparaties en wijzigingen normen 1 juli 2019
Informeren consument over E10 benzine 1 oktober 2019

Energiebesparende maatregelen

Vernieuwing bijlage 10

Deze wijzigingsregeling verving de bestaande bijlage 10 van de Activiteitenregeling met erkende maatregelen voor energiebesparing. De maatregelen op de bestaande lijsten zijn bekeken met het oog op de huidige stand van de techniek. Ook is er meer uniformiteit aangebracht in de beschrijving van de maatregelen en zijn ze opnieuw doorgerekend. Daarnaast is het toepassingsbereik aangepast.

Status
Op 5 maart 2019 is de wijzigingsregeling gepubliceerd in de Staatscourant. De wijzigingen traden 1 april 2019 in werking.

Reparaties

Per 14 mei 2019 zijn enkele gebreken in de lijst met erkende maatregelen hersteld.

Informatieplicht energiebesparing

Type A en B bedrijven onder het Activiteitenbesluit moeten alle energiebesparende maatregelen nemen die in maximaal vijf jaar zijn terugverdiend. Sinds de wijziging bevat artikel 2.15 van het besluit een verplichting om te informeren hoe een bedrijf aan de energiebesparingseis heeft voldaan. Ook kwamen er standaard parameters voor de berekening van de terugverdientijd in de Activiteitenregeling.

Status
De wijzigingen van het besluit zijn op 2 mei 2019 in werking getreden, de wijzigingen van de regeling op 14 mei 2019. Per 1 augustus 2019 was er nog een wijziging in de regeling over de berekeningswijze. Bedrijven moesten uiterlijk op 1 juli 2019 voldoen aan de informatieplicht.

BBT-conclusies Grote stookinstallaties

Het betreft een wijziging van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling door de implementatie van Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/1442. Dit Uitvoeringsbesluit wijzigt de BBT-conclusies voor grote stookinstallaties. Hierdoor wijzigde hoofdstuk 5 van het Activiteitenbesluit.

Status
Het besluit dat het Activiteitenbesluit wijzigde is op 14 mei 2019 gepubliceerd, de regeling die de Activiteitenregeling wijzigde is op 21 mei 2019 gepubliceerd. De datum van inwerkingtreding was 14 juni 2019 en volgde via een apart inwerkingtredingsbesluit.

Reparaties en actualisatie normen

Wijzigingen Activiteitenbesluit

Het gaat in deze wijziging om redactionele correcties, verduidelijkingen en het herstel van verwijzingen. Ook geldt het mengverbod voor afvalstoffen sinds deze wijziging voor type C-inrichtingen.

Naast het Activiteitenbesluit wijzigden delen van het Besluit omgevingsrecht. Hierbij gaat het vooral om wijzigingen in definities en vergunningplicht van bijlage I, onderdeel C.

Status
Het wijzigingsbesluit is 29 mei 2019 gepubliceerd. De wijzigingen traden op 1 juli 2019 in werking. Behalve het overgangsrecht voor betonbedrijven die zijn aangewezen als grote lawaaimaker, die eisen gelden met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2013.

Wijzigingen Activiteitenregeling

De wijzigingen gaan over verwijzingen naar geactualiseerde NEN-normen en geactualiseerde PGS-richtlijnen. Verder is het Reken- en meetvoorschrift windturbines aangepast. Ook gaat het om redactionele correcties, verduidelijkingen, herstel van verwijzingen naar vernummerde artikelen en andere technische fouten.

Verder verviel de aanwijzing van de Handreiking (co-)vergisting van mest als BBT document in de bijlage van de de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor).

Status
De wijzigingen zijn 20 mei 2019 gepubliceerd. Ze traden 1 juli 2019 in werking.

Informeren consument over E10 benzine

Deze wijziging gaat over benzine waar tot 10% bio-ethanol (E10) is bijgemengd. De eisen over het informeren van de consument over deze brandstof bij tankstations, stonden in het Activiteitenbesluit in artikel 3.21. Ze vervielen in het Activiteitenbesluit en staan nu in het Besluit brandstoffen luchtverontreiniging.

Status
De 26 juni 2019 gepubliceerde wijziging is 1 oktober 2019 in werking getreden.

Zichtbare wijzigingen

In de integrale versie van 1 oktober 2019 kunt u zien welke delen van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling wijzigen door de aanpassingen, beschreven op deze pagina.