2008: Inwerkingtreding Activiteitenbesluit, archief vervallen 8.40 / 8.44 AMvB's

Inleiding

Op 1 januari 2008 hebben twaalf branchegerichte algemene maatregelen van bestuur (AMvB's) plaatsgemaakt voor één "Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer" (tegenwoordig: "Activiteitenbesluit milieubeheer") met bijbehorende ministeriële regeling. Dit wordt ook wel de eerste fase van het Activiteitenbesluit genoemd:

Op de onderliggende pagina's vindt u informatie over de in 2008 vervallen branchegerichte AMvB's. Het gaat om '8.40' en '8.44' AMvB's: algemene regels voor vergunningplichtige inrichtingen (artikel 8.44 Wm) en voor niet-vergunningplichtige inrichtingen (artikel 8.40 Wm).

Op deze pagina vindt u de officiële publicaties, een overzicht van vervallen bepalingen en informatiemateriaal. Deze AMvB's zijn tussen 1998 en 2004 van kracht geworden in het kader van het 'MDW-project'.

De AMvB's waarop de onderstaande pagina's betrekking hebben zijn niet meer in werking. Het Activiteitenbesluit verving deze AMvB's, van 2008 tot de inwerkingtreding van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal, onder de Omgevingswet). De informatie is bewaard gebleven omdat deze in sommige gevallen nog relevant is.

Leeswijzer

Per AMvB vindt u (mits beschikbaar):

Officiële publicaties

  • Tekst van het besluit geldend op 31 december 2007: deze tekst is bijgewerkt voor wijzigingen die hebben plaatsgevonden tot en met 31 december 2007. Dit is dus de laatst geldende tekst voordat het Activiteitenbesluit in werking trad.
  • Samenvatting: een brochure met de belangrijkste elementen uit het besluit.
  • Originele tekst besluit: de tekst van het definitieve besluit zoals dat in het Staatsblad is gepubliceerd. Hierbij vindt u ook de nota van toelichting.
  • Tekst ontwerpbesluit: de tekst van het besluit dat voor inspraak is gepubliceerd in de Staatscourant.

Vervallen bepalingen

Hier staan de bepalingen die bij de omzetting van het besluit naar het Activiteitenbesluit zijn vervallen.

Infobladen en Werkbladen

De informatiebladen en werkbladen, die bij de inwerkingtreding van de 8.40 AMvB zijn verschenen, bevatten vaak nuttige informatie over mogelijke (technische) maatregelen.

Toelichting

Hier vindt u circulaires en brieven van het ministerie met een uitleg van het besluit.

Eerste generatie 8.40 AMvB's

In een aantal gevallen golden andere besluiten, voorafgaand aan de vervallen 8.40 AMvB's. Onder deze kop vindt u de teksten van deze besluiten.

8.40 en 8.44

Bij de inwerkingtreding van het Activiteitenbesluit is de Wet milieubeheer aangepast. Het onderscheid tussen algemene regels voor vergunningplichtige inrichtingen (artikel 8.44 Wm) en voor niet-vergunningplichtige inrichtingen (artikel 8.40 Wm) is vervallen. Alle nieuwe of huidige besluiten kennen nu daarom artikel 8.40 Wm als basis en kunnen zowel op vergunningplichtige als niet-vergunningplichtige inrichtingen van toepassing zijn.

Jurisprudentie

De onderstaande pagina's bevatten geen jurisprudentie. Die vindt u bijvoorbeeld op rechtspraak.nl of raadvanstate.nl.