Activiteiten tweede tranche tweede fase Activiteitenbesluit

De tabel geeft een overzicht van de sectoren en activiteiten die in de tweede tranche van de tweede fase begin 2011 onder het Activiteitenbesluit zijn gebracht. De actuele situatie kan anders zijn, loop hiervoor de AIM door.

Per sector of activiteit is in de tabel het volgende te vinden over de situatie vlak na de invoering van de tweede tranche:

  • in welke categorieën van het Besluit omgevingsrecht (Bor) de grenzen voor vergunningplicht staan;
  • waar de voorschriften voor de bewuste activiteiten in het Activiteitenbesluit zijn opgenomen;
  • bij welke sectoren een Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) vereist kan zijn;
  • voor welk aspect de OBM relevant is;
  • welk artikel uit het Bor bepaalt of deze toets noodzakelijk is.

In de tweede kolom kunt u doorklikken voor een uitgebreidere toelichting op wat er onder het Activiteitenbesluit is gebracht en wat na de invoering van de tweede tranche nog vergunningplichtig was.

Kies de sector of activiteit waarover u meer informatie wilt:

Overzicht activiteiten tweede tranche tweede fase Activiteitenbesluit

Sector of activiteit

Grenzen vergunningplicht: Bor Bijlage 1, onderdeel C

Voorschriften Activiteitenbesluit

Omgevings-vergunning beperkte milieutoets:
Bor, artikel 2.2a,

Kringloopwinkels, handel in tweedehands bouwmaterialen en andere sectoren die producten repareren of geschikt maken voor hergebruik

28.10: 10°, 11° en 25°

toelichting

§3.4.3 Op- en overslaan goederen,
§4.6.5 Onderhouden en repareren gemotoriseerde apparaten en
Afdelingen:
4.3 activiteiten met hout/kurk,
4.4 activiteiten met rubber/kunststof,
4.5 activiteiten met metaal,
4.5a activiteiten met steen,
4.7a activiteiten met papier, karton of textiel.

Nee

Autodemontage en opslaan van autowrakken

28.10: 8°, 16° en 17°

toelichting

§3.3.1 Afleveren brandstof aan motorvoertuigen voor het wegverkeer
§3.3.3 Demonteren autowrakken,
§3.4.3 Op- en overslaan goederen,
§3.4.9 Opslaan gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in bovengrondse opslagtank,
§4.1.1 Opslag gevaarlijke stoffen in verpakking,
§4.1.3 Opslaan stoffen, anders dan gasolie, smeerolie en afgewerkte olie in bovengrondse opslagtanks.

lid 2, onder d (demonteren autowrakken) en

lid 1, onder b (m.e.r.-beoordelings-plicht opslaan schroot, inclusief autowrakken)

Metaalrecycling

28.10: 7°, 18°, 19° en 20°

toelichting

§3.4.3 Op- en overslaan goederen,
§4.5.1 Spaanloze, verspanende en thermische bewerking en mechanische eindafwerking van metalen.

lid 1, onder b (m.e.r.-beoordelings-plicht opslaan schroot)

Kunststofrecycling

28.10: 20°, 24° en 25°

toelichting

§3.4.3 Op- en overslaan goederen,
§4.4.1 Kunststofverwerking en mechanische bewerking van kunststof.

lid 2, onder e (opslaan en opbulken kunststofafval)

Overige recycling

28.10: 21°, 22° en 23°

toelichting

§3.4.3 Op- en overslaan goederen,
§4.3.1 Mechanische bewerkingen van hout of kurk.

lid 2, onder c (opslaan voertuigbanden)

Jachthavens

28.10: 13° en 15°

toelichting

§3.3.5 Bieden gelegenheid tot afmeren pleziervaartuigen,
§3.4.2 Opslaan vloeibare brandstof en afgewerkte olie in ondergrondse opslagtanks,
§3.4.9 Opslaan gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in bovengrondse opslagtank,
§4.1.1 Opslag gevaarlijke stoffen in verpakking,
§4.1.3 Opslaan stoffen, anders dan gasolie, smeerolie en afgewerkte olie in bovengrondse opslagtanks,
§4.6.3 Afleveren vloeibare brandstoffen aan vaartuigen.

Nee

Bunkerstations binnenvaart

28.10: 14° en 19°

toelichting

§4.1.1 Opslag gevaarlijke stoffen in verpakking,
§4.6.3 Afleveren vloeibare brandstoffen aan vaartuigen.

Nee

Rioolwaterzuiveringsinstallaties

27.4 en
28.10: 2° en 3°

toelichting

§3.1.4a Behandeling van stedelijk afvalwater,
§3.4.9 Opslaan gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in bovengrondse opslagtank,
§4.1.3 Opslaan stoffen, anders dan gasolie, smeerolie en afgewerkte olie in bovengrondse opslagtanks.

lid 1, onder a (m.e.r.-beoordelings-plicht) en

lid 3 (geluid)

Milieustraat, KCA-depot, gemeentewerf

28.10: 4° en 33°

toelichting

§3.3.1 Afleveren brandstof aan motorvoertuigen voor het wegverkeer,
§3.3.2 Uitwendig wassen of stallen van motorvoertuigen of werktuigen,
§3.4.9 Opslaan gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in bovengrondse opslagtank,
§4.1.1 Opslag gevaarlijke stoffen in verpakking,
§4.1.3 Opslaan stoffen, anders dan gasolie, smeerolie en afgewerkte olie in bovengrondse opslagtanks,
§4.8.1 Inwendig reinigen van tanks en transportmiddelen.

lid 2, onder a (gemeentelijke zorgplicht beheer afvalstoffen)

Landbouwbedrijven

28.10: 12°, 26°, 27°, 28° en 30°

toelichting

Afdeling 3.5 Agrarische activiteiten en
§3.3.1 Afleveren brandstof aan motorvoertuigen voor het wegverkeer,
§3.3.2 Uitwendig wassen of stallen van motorvoertuigen of werktuigen,
§3.4.3 Op- en overslaan goederen,
§3.4.5 Opslaan agrarische bedrijfsstoffen
§3.4.6 Opslaan van drijfmest en digestaat
§3.4.9 Opslaan gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in bovengrondse opslagtank.

Nee

Inzetten afvalstoffen in eigen productieproces

28.10: 29°

toelichting

Afdelingen
4.3 activiteiten met hout/kurk,
4.4 activiteiten met rubber/kunststof,
4.5 activiteiten met metaal,
4.5a activiteiten met steen,
4.7a activiteiten met papier, karton of textiel.

Nee

Opslag bouwstoffen, grond en baggerspecie

28.10: 21°, 26° en 27°

toelichting

§3.4.3 Op- en overslaan goederen (+Besluit bodemkwaliteit).

lid 4 (opbulken grond van buiten inrichting)

Opslag teruggenomen afvalstoffen

28.10: 5°, 9°, 10° en 19°

toelichting

§3.4.3 Op- en overslaan goederen,
§4.1.1 Opslag gevaarlijke stoffen in verpakking.

lid 2, onder b (opslaan van specifieke teruggenomen afvalstoffen van buiten de inrichting)

Opslag afvalstoffen van eigen werk buiten de inrichting

28.10: 12° en 28°

toelichting

§3.4.3 Op- en overslaan goederen
§3.4.5 Opslaan agrarische bedrijfsstoffen

Nee