2016: Vierde tranche uitbreiding ziekenhuizen, gieterijen, hondenkennels, asbest; rendementseisen kolencentrales

Samenvatting

In de vierde tranche van de tweede fase van het Activiteitenbesluit kwamen onder andere: ziekenhuizen, gieterijen, hondenkennels en asbest-verwijderingsbedrijven onder het Activiteitenbesluit. Daarnaast zijn het Besluit LPG-tankstations, het Besluit hefschroefvliegtuigen ziekenhuizen, de 'Benzineregeling' en het normatieve deel van de NeR in het Activiteitenbesluit opgenomen. Ook kwamen er erkende energiebesparende maatregelen in de Activiteitenregeling. Tot slot was er een aantal wijzigingen ter verduidelijking van voorschriften, verlichting van lasten en reparatiepunten.

Het wijzigingsbesluit is 1 oktober 2015 gepubliceerd in Staatsblad nummer 337. De wijzigingsregeling is 2 oktober 2015 gepubliceerd in Staatscourant nummer 29035. Een apart inwerkingtredingsbesluit liet de wijzigingen rond energie op 1 december 2015 in werking treden. De overige wijzigingen traden in werking op 1 januari 2016.

Beschrijving

In de 'vierde tranche van de tweede fase' van het Activiteitenbesluit zijn nog meer vergunningplichtige activiteiten onder het Activiteitenbesluit gekomen. De grootste groepen bedrijven waarvoor in de meeste gevallen de omgevingsvergunning milieu per 1 januari 2016 is vervallen zijn:

 • Ziekenhuizen
 • Gieterijen
 • Defensie-inrichtingen
 • Hondenkennels, volières en dierentuinen
 • Asbestverwijderingsbedrijven
 • Producenten van petfood

Een tabel geeft een volledig overzicht van de situatie voor en na inwerkingtreding van de vierde tranche. Daarnaast zijn twee besluiten, een regeling en een richtlijn in het Activiteitenbesluit opgenomen:

 • Besluit LPG-tankstations
 • Besluit hefschroefvliegtuigen ziekenhuizen
 • Regeling op-, overslag en distributie benzine milieubeheer
 • Het normatieve deel van de Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR)

Verder waren er aanpassingen ter verduidelijking van voorschriften, verlichting van lasten en reparatiepunten. Zo is het specifieke overgangsrecht van hoofdstuk 6 verplaatst naar de paragrafen per activiteit in hoofdstuk 3 en 4 van het besluit en de regeling. Ook kwamen er erkende energiebesparende maatregelen in de Activiteitenregeling.

Uitbreiding met bedrijfstakken en activiteiten

In de 'vierde tranche' is het Activiteitenbesluit uitgebreid met diverse bedrijfstakken en activiteiten. Hierdoor vallen sinds 1 januari 2016 nog meer bedrijven volledig onder de algemene regels van het Activiteitenbesluit. De verplichting tot een omgevingsvergunning milieu verviel voor deze bedrijven. Voor sommige activiteiten was na de wijziging nog wel een Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM) nodig.

Een aparte pagina over de vergunningplicht geeft een volledig overzicht van de situatie voor en na inwerkingtreding van de vierde tranche.

Voor de volgende activiteiten zijn er nieuwe voorschriften in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling gekomen. Ook verviel in de meeste gevallen de vergunningplicht. Een overzichtstabel op de pagina over vergunningplicht linkt door naar toelichtingen op de nieuwe of gewijzigde voorschriften.

 • smelten en gieten van metalen
 • opslaan of bewerken van ontplofbare stoffen of voorwerpen bij defensie-inrichtingen
 • schieten op buitenschietbanen
 • kleinschalig vergisten van alleen dierlijke meststoffen (monovergisting)
 • dierencrematoria
 • hondenkennels, volières en dierentuinen
 • opslag van verwijderd asbest
 • enkele activiteiten met mergel, grind en kalk (winnen, breken, malen, zeven of drogen)
 • bloemenververijen
 • veredelen van textiel
 • bewerken en verven van bont en leer
 • gebruik van traumahelikopters

Voor een aantal andere activiteiten verviel de vergunningplicht zonder dat daarvoor nieuwe voorschriften zijn ingevoerd. Dit kan zijn omdat die voorschriften al in het besluit stonden of omdat er geen voorschriften nodig waren. Dit staat toegelicht in een aparte tabel op de pagina over vergunningplicht. Het gaat om de activiteiten:

 • opslag van diverse afvalstoffen van werkzaamheden buiten de inrichting
 • ziekenhuizen zonder traumahelikopters
 • sport- en recreatiebedrijven (grotendeels) en terreinen voor modelvliegtuigen
 • assemblage van motorvoertuigen
 • productie van spaanplaat, triplex, MDF en dergelijke
 • petfood-bedrijven
 • vullen kleine gasflessen met zuurstof
 • vullen gasflessen met verstikkende gassen
 • meelfabrieken
 • opslaan van cacao
 • afmeren van zeegaande veerboten
 • bewerken en opslaan hars
 • kweken ongewervelde dieren, behalve schelpdieren in oppervlaktewater en maden van vliegende insecten

Tot slot zijn er activiteiten toegevoegd aan hoofdstuk 5 van het Activiteitenbesluit, waarbij de vergunningplicht bleef bestaan. De pagina over de vergunningplicht geeft een overzicht van deze activiteiten.

Nederlandse Emissierichtlijn Lucht in afdeling 2.3

In de 'vierde tranche' van het Activiteitenbesluit is het normatieve deel van de Nederlandse Emissierichtlijn Lucht (NeR) ondergebracht in het Activiteitenbesluit. Het informatieve deel van de NeR is in een digitaal informatiedocument op de InfoMil website gekomen.

Afdeling 2.3 van het Activiteitenbesluit (algemene luchtvoorschriften) geldt sinds 2016 voor alle typen inrichtingen. Ook is er een algemeen geurartikel gekomen. Enkele bijzondere regelingen uit de NeR zijn opgenomen in hoofdstuk 5 van het Activiteitenbesluit.

Uitgebreide informatie hierover geeft de pagina Inbouw NeR in Activiteitenbesluit.

Wijzigingen rond afval

De wijzigingen rond afval in de 'vierde tranche' wijzigingen van het Activiteitenbesluit waren gericht op het afschaffen van de vergunningplicht milieu voor bepaalde handelingen met afvalstoffen. Hierbij gaat het onder andere over opslag van diverse afvalstoffen van eigen werkzaamheden buiten de inrichting. Ook waren er wijzigingen rond het mengen van afval en het aanwijzen van de OBM-plicht voor bepaalde handelingen met afvalstoffen. Zie verder de pagina over vergunningplicht voor en na de vierde tranche.

Daarnaast is er een nieuwe paragraaf in het besluit gekomen over de opslag en overslag van asbest. Ook zijn de regels voor het mengen van afvalstoffen opnieuw geformuleerd (artikel 2.12).

Een deel van de wijzigingen hangt samen met artikel 10.54a van de Wm en het intrekken van de Regeling scheiden en gescheiden houden van gevaarlijke afvalstoffen.

Tot slot is met de wijziging tussenopslag van gedemonteerde autowrakken in een andere inrichting onder voorwaarden toegestaan. Deze voorwaarden treft u op de pagina op- en overslag van bulk- en stukgoederen.

Wijzigingen rond bodem

In de 'vierde tranche' wijzigingen van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling waren er ook wijzigingen op het gebied van bodembescherming. Zo zijn er nieuwe en aangepaste bodemvoorschriften opgesteld die zorgden voor meer duidelijkheid en minder verwijzingen. Zoals het maatwerk voor een aanvaardbaar bodemrisico en het toevoegen van betonnen constructies naast stalen en kunststof tanks.

Zo zijn er ook nieuwe activiteiten onder algemene regels komen te vallen die bodembedreigend zijn. Naast het opnemen van uitzonderingsbepalingen werd er niet meer verwezen naar het aangewezen normdocument volgens het Besluit Bodemkwaliteit. In het voorschrift wordt nu direct de BRL K903 benoemd. En er zijn referentieperiodes voor mestbassins in de voorschriften opgenomen in plaats van te verwijzen naar de BRL 2342.

Zie verder Wijzigingen over bodembescherming in de vierde tranche.

Erkende energiebesparende maatregelen

Om eenvoudiger energiebesparing te bereiken, zijn per 1 december 2015 een aantal wijzigingen aangebracht in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling. Het gaat om de volgende wijzigingen:

 • Wijziging artikel 2.15 van Activiteitenbesluit
 • De Activiteitenregeling is aangevuld met erkende maatregelen voor energiebesparing
 • Betere afstemming tussen milieu- en bouwregelgeving

In afwijking van de overige wijzigingen van de vierde tranche, traden deze wijzigingen op 1 december 2015 in werking. Zie voor meer informatie Energiebesparing in het Activiteitenbesluit.

Wijzigingen rond geluid

Voor geluid zijn de volgende activiteiten waarvoor de vergunningplicht vervalt relevant:

 • Schieten op buitenschietbanen (naast schietbanen van Defensie ook de buitenschietbanen voor sportief en recreatief gebruik, waaronder kleiduivenbanen).
 • Houden van honden en bepaalde sier- en roofvogels in de buitenlucht (naast hondenkennels ook volières, valkeniers en dierentuinen).
 • Grote sport- en recreatieactiviteiten met meer dan 500.000 bezoekers per jaar met uitzondering van open-luchtattractieparken (onder attractieparken vallen pretparken, themaparken en amusementsparken).
 • Terreinen waar in de open lucht met modelvliegtuigen wordt gevlogen.

Het wijzigingsbesluit heeft daarnaast in het Bor de lijst met activiteiten aangepast die als 'grote lawaaimaker' zijn aangewezen. Grote lawaaimakers zijn inrichtingen die in belangrijke mate geluidhinder kunnen veroorzaken.

Zie verder Vierde tranche Geluid.

Wijzigingen rond lucht

Naast de grote wijziging door de opname normatieve deel van de NeR in het Activiteitenbesluit, wijzigde met de vierde tranche het volgende:

 • Verruiming van de 500-uursregeling, waarbij stookinstallaties die ten hoogste 500 uur per jaar in gebruik zijn, zijn vrijgesteld van de emissie-eisen.
 • Verruiming van de emissiegrenswaarde voor bepaalde biomassa ketels.
 • Speciale regeling voor kleine dieselmotoren in de Exclusieve Economische Zone.
 • Vereenvoudiging met betrekking tot de SO2-normen.
 • Reparaties en verduidelijkingen voor de stookinstallaties in hoofdstuk 5.
 • De oplosmiddelenboekhouding verviel bij activiteiten met Vluchtige Organische Stoffen (VOS) onder de Europese verbruiksdrempels voor oplosmiddeleninstallaties (afdeling 2.11, voorheen Oplosmiddelenbesluit).
 • Voor textielreinigingsbedrijven (chemische wasserijen) verviel de verplichting tot immissiemetingen voor PER.
 • De Regeling op-, overslag en distributie benzine milieubeheer ('Benzineregeling') is opgenomen in een nieuwe afdeling 5.2.

Meer informatie geeft de pagina Lucht wijzigingen vierde tranche.

Wijzigingen rond lozen

Met de vierde tranche wijziging verviel de vergunningplicht vanuit de Waterwet voor het lozen van afvalwater afkomstig van:

In het Activiteitenbesluit zijn voorschriften voor deze activiteiten gekomen in de nieuwe paragrafen 3.1.7, 3.1.8 en 3.1.9.

De vergunningplicht was al opgeheven voor gevallen waarbij dezelfde activiteiten buiten inrichtingen plaatsvonden.

Inhoudelijke wijzigingen in de bestaande voorschriften voor lozingen waren:

 • Artikel 3.105 over lozen afkomstig van sorteren van gewassen is ook van toepassing op het sorteren van gewassen van derden.
 • Het voorschrift in artikel 3.33 dat voor de op- en overslag van inerte goederen een emissie-eis en bemonsteringsvoorziening verplicht stelt is komen te vervallen. In plaats daarvan kwam er een voorschrift om visuele verontreiniging te voorkomen.
 • Eisen aan lozingen uit parkeergarages zijn geschrapt.
 • Bij het wassen van werktuigen waarmee gewasbeschermingsmiddelen zijn toegepast, was het verplicht om een standaard zuiveringsvoorziening toe te passen. Sinds de wijziging kan ook een andere maatregel worden toegepast.
 • De bijlage bij de Activiteitenregeling met oppervlaktewateren die geen bijzondere bescherming nodig hebben is aangepast.

Wijzigingen rond veiligheid

Relevante wijzigingen in het kader van externe veiligheid in de vierde tranche betreffen:

 • Ontplofbare stoffen bij defensie-inrichtingen
 • Schieten op buitenschietbanen
 • LPG-tankstations: opslag en afleveren
 • Koelinstallaties met natuurlijke koudemiddelen
 • Propaantanks: veiligheidsafstanden PGS 19

Een aparte pagina gaat dieper in op de wijzigingen in het kader van externe veiligheid.

Wijziging rond landbouw

Met de vierde tranche van de tweede fase van het Activiteitenbesluit zijn onder andere hondenkennels, volières, dierentuinen en installaties voor monovergisting onder het Activiteitenbesluit gekomen. Kinderboerderijen vallen nu niet meer onder paragraaf 3.5.8.

Voor de activiteit monovergisting zijn voorschriften opgenomen in een nieuwe paragraaf: § 3.5.10 Kleinschalig vergisten van uitsluitend dierlijke meststoffen. De voorschriften gelden voor bedrijven met een verwerkingscapaciteit van maximaal 25.000 m3 dierlijke mest per jaar.

Monovergisting is niet helemaal vergunningvrij geworden. Een OBM (omgevingsvergunning beperkte milieutoets) vervangt de omgevingsvergunning milieu.

Bloemenververijen: het verven (coaten) van bloemen is opgenomen in § 3.8.4 Coaten of lijmen van planten of onderdelen van planten.

Kinderboerderijen, maneges, lawaaivogels, honden, dierentuinendieren en andere niet-landbouwhuisdieren hebben een eigen paragraaf. Hierin staan ook de voorschriften voor kinderboerderijen, hertenkampen e.d., die voorheen onder de paragraaf 3.5.8 'Houden van landbouwhuisdieren' vielen.

Verder is het Besluit omgevingsrecht (Bor) gewijzigd. De vergunningplicht is vervallen voor onder andere het kweken van wijngaardslakken en wormen.

Meer leest u op Overzicht eerdere aanpassingen regelgeving bij thema Landbouw / Activiteitenbesluit.

Verduidelijking, lastenverlichting en reparatiepunten

Deze wijzigingen betroffen onder andere

 • Twee activiteiten kunnen sinds de wijziging ook in een inrichting Type A voorkomen, zonder dat deze Type B wordt: in werking hebben van een acculader en op- en overslaan van inerte niet stuifgevoelige stoffen
 • Bij activiteiten met Vluchtige Organische Stoffen (VOS) onder de verbruiksdrempels voor oplosmiddeleninstallaties (afdeling 2.11), verviel de oplosmiddelenboekhouding (reinigen, lijmen, coaten van hout, metaal, rubber en kunststof, textiel, papier en karton; grafische processen)
 • Voor textielreiniging verviel de verplichting tot immissiemetingen voor PER
 • Naar aanleiding van de evaluatie van het voormalige Besluit emissie-eisen middelgrote stookinstallaties milieubeheer (Bems) waren er diverse kleine wijzigingen voor middelgrote stookinstallaties
 • Voor bepaalde vergunningplichtige inrichtingen verviel de zoneringsplicht in het kader van de Wet geluidhinder (grote lawaaimakers)
 • Het specifieke overgangsrecht voor milieuthema's en activiteiten is verplaatst van hoofdstuk 6 naar de paragrafen per activiteit in hoofdstuk 2 tot en met 5 van het Activiteitenbesluit en de -regeling, zie
 • Er waren diverse wijzigingen in de werkingssfeer en voorschriften voor koelinstallaties

Reparatie vierde tranche

Op 14 december 2015 was er nog een reparatie gepubliceerd van enkele nieuwe voorschriften van de Activiteitenregeling. Deze reparatie (samenvatting) trad tegelijk met de vierde tranche in werking.

Meer over de vierde tranche

Wijziging rendementseisen kolencentrales

Tegelijk met de vierde tranche was er nog een andere wijziging, voor kolencentrales.

Met deze wijziging van het Activiteitenbesluit zijn de algemene regels voor grote stookinstallaties geactualiseerd. Doel van de wijziging is het stellen van een minimum rendement aan kolencentrales in Nederland. Hiermee wordt de minst duurzame kolengestookte elektriciteitsproductie in Nederland uitgefaseerd.

De wijziging trad op 1 januari 2016 in werking en is 2 november 2015 gepubliceerd.

Zichtbare wijzigingen

In de integrale teksten van 1 januari 2016 is zichtbaar gemaakt wat er met de op deze pagina beschreven wijzigingen is aangepast in Activiteitenbesluit en -regeling.


Reparatieregeling 1 januari 2016

In de wijzigingsregeling vierde tranche zaten enkele kleine wetstechnische en redactionele fouten. Deze reparatieregeling wijzigt deze:

 • Correctie van enkele verwijzingen naar de lucht artikelen 2.4 en 2.7a, tweede en derde lid van het besluit.
 • Artikel 5.78 verwijst nu ook naar voorschrift 5.3.3. van PGS 16 over de afstand tussen de lossende LPG-tankwagen en een tankwagen die andere motorbrandstoffen lost.
 • Correcties in verwijzingen of formuleringen van diverse andere artikelen.
 • De Regeling scheiden en gescheiden houden van gevaarlijke afvalstoffen wordt ingetrokken.