Evaluatie- en uitbreidingswet Bibob (32 676)

Op 1 juli 2013 is de Evaluatie- en uitbreidingswet Bibob in werking getreden. Deze wet wijzigt onder andere de Wm en de Wabo. Gelijktijdig is ook het Verzamelbesluit evaluatie en uitbreiding Wet Bibob van kracht geworden, wat onder meer het Bor wijzigt.

Algemene informatie

Deze wet neemt een aantal knelpunten weg bij de huidige toepassing van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob). Het verruimt ook de werkingssfeer van de Wet Bibob door het aantal sectoren uit te breiden waarin het Bibob-instrument kan worden toegepast.

Status
Het gewijzigde voorstel van wet 32 676 nr. A is op 20 maart 2012 aangenomen door de Tweede Kamer en op 5 april 2013 door de Eerste Kamer (Staatsblad: jaargang 2013, nr. 125). Een Koninklijk Besluit over inwerkingtreding is op 7 juni 2013 genomen (Staatsblad: jaargang 2013, nr. 205). Dat besluit vormde onderdeel - namelijk artikel VIII - van het Verzamelbesluit evaluatie en uitbreiding Wet Bibob. De wet en het verzamelbesluit zijn op 1 juli 2013 in werking getreden.
U kunt alle kamerstukken vinden in het dossier nr. 32 676.

Belangrijkste kamerstukken
in dit dossier:

Aanpassing Wabo

Artikel IVAB (toegevoegd via de derde nota van wijziging) past artikel 2.20 van de Wabo aan:

Het nieuwe derde lid van artikel 2.20 Wabo creëert alsnog een grondslag voor de bevoegdheid van bestuursorganen om advies te vragen aan het Bureau bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur over een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo (de zogenoemde OBM, de omgevingsvergunning beperkte milieutoets).

Aanpassing Bor

Artikel V van het Verzamelbesluit evaluatie en uitbreiding Wet Bibob wijzigt enkele artikelen van het Besluit omgevingsrecht (Bor).

In aansluiting op de aanpassing van artikel 2.20 Wabo wordt de grondslag voor de bevoegdheid van bestuursorganen om advies te vragen aan het Bureau bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur over een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo (de zogenoemde OBM, de omgevingsvergunning beperkte milieutoets) ook opgenomen in artikel 5.13b Bor.